Hjem
Hjem  →  Møter/uttalelser  → Høringer/Uttalelser  → Idrettspolitiske saker
Meny  
 

Idrettspolitiske saker


AIR har mulighet for å uttale seg i alle politiske saker av idrettslig interesse.

Styret i AIR vurderer når en uttalelse skal foreligge og hvordan denne skal formuleres. Enkelte ganger uttaler styret seg på bakgrunn av grundige prosesser sammen med idrettslagene i kommunen, og andre ganger uttaler styret seg på bakgrunn av sin rolle som demokratisk valgt organ på vegne av idretten.Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring
Torsdag 10. august 2017

Idrettspolitisk dokument ble lagt frem for årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 med vedtak om å sende dokumentet på høring til idrettslagene.

 

Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. september. Referat allmøte med idrettslagene i Nye Asker 10. mai Referat allmøte med idrettslagene i Nye Asker 10. mai
Onsdag 31. mai 2017

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterte til allmøte for idrettslagene 10. mai i ROS Arena. Vedlagt følger referat, presentasjoner og deltagerliste.

 

Arbeidsgruppen for sammenslåing av idrettsrådene er godt fornøyd med oppmøte, engasjement og interesse for felles løft for idretten i Nye Asker. Vi ser frem til neste treffpunkt.Innspill fra AIR til politisk sak om Solli Innspill fra AIR til politisk sak om Solli
Fredag 12. mai 2017

Asker idrettsråd har sendt notat til politisk behandling i formannskapet 16. mai knyttet til orientering om Solli skiarena og andre nærliggende kommuners skiskytteranlegg. 

 

Notatet er ment som tilleggsinformasjon til administrasjonens framlegg, og er spilt inn i dialog med administrasjonen. Notatet svarer ut spørsmål knyttet til bygningsrådets bestilling om konsekvnsutredning av ulike momenter relatert til skiarena på Solli.Høringssvar områderegulering Føyka/Elvely Høringssvar områderegulering Føyka/Elvely
Tirsdag 14. mars 2017

Asker idrettsråd har sendt høringsuttalelse til kommunens behandling av reguleringsforslag, områderegulering Føyka/Elvely. 

 

Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot 1) tilfredshet med at kommunen legger til rette for fremtidig mulig anleggsutbygging 2) fokus på breddeidrett og toppidrett på anlegget 3) bevare aktivitetsområde tilsvarende sandvolleyballbanene og skateanlegget ved FøykaHøringssvar områderegulering Vestre Billingstad Høringssvar områderegulering Vestre Billingstad
Torsdag 23. februar 2017

Asker idrettsråd har sendt høringssvar til kommunens behandling av områdereulering for Vestre Billingstad.

 

Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot: 1) Knapphet knyttet til areal til idrettsformål 2) Knapphet knyttet til anlegg for innendørsidretter og gymaktivitet 3) TrafikksikkerhetIdrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen
Mandag 13. juni 2016

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyre-behandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag.


Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis ender med sammenslutning fra 1.1.2020. Høringsuttalelse kommunereform Høringsuttalelse kommunereform
Fredag 10. juni 2016

Asker idrettsråd gjennomførte AIR Forum 11. mai med tema kommunereform. I etterkant av forumet leverte AIR innspill til begrenset høring knyttet til kommunereformen.

 

Vi viser til vedlegg for AIRs innspill.Valg av løsning ny ishall på Risenga til politisk behandling Valg av løsning ny ishall på Risenga til politisk behandling
Lørdag 13. februar 2016

Askeridretten har avgitt sine høringsuttalelser til politisk sak om valg av løsning for ny ishall på Risenga.AIRs innspill til kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 AIRs innspill til kommunedelplan for folkehelse 2015-2026
Mandag 17. august 2015

AIR har avgitt innspill til kommundelplan for folkehelse 2015-2026. Hovedpoengene til idrettsrådet er:

1) Gjøre mer av det vi er gode på. Det er viktig å videreutvikle områder kommunen er god på for å videreføre gode resultater. Idrett er et slikt eksempel.

2) Benytte flere måleindikatorer knyttet til idrett og fysisk aktivitet

3) Større fokus på samhandling og lavterskeltilbud tilgjengelig for for alleHøring kommunedelplan folkehelse Høring kommunedelplan folkehelse
Søndag 02. august 2015

Ny folkehelsestrategi for Asker er på høring, ref. eposter fra juni og juli.

 

Vi ber klubbene om å sende sine innspill til høringen til post@askeridrettsrad.no innen 10. august. Asker idrettsråd koordinerer alle innspillene fra klubbene. Det enkelte innspill vil synliggjøres i sin helhet (som vedlegg) ved siden av idrettsrådets samlede innspill.

 

Folkehelsestrategien vil være et førende dokument for kommunens arbeid på mange områder, og det er viktig at idretten tilkjennegir sine meninger!Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov
Mandag 27. juli 2015

Asker kommune og Asker idrettslag samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten. I denne forbindelse er det utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse som er sendt idrettslagene.

 

Frist for å svare på undersøkelsen er 1. september og det bes om ett svar per idrettslag. Svarene vil danne grunnlag for ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og er svært viktige innspill i arbeidet som legges i å få et best mulig bilde av både nåsituasjon og fremtidige behov innen idrettssektoren.AIR gir innspill til Kulturplan 2016-26 AIR gir innspill til Kulturplan 2016-26
Torsdag 21. mai 2015

Asker idrettsråd er opptatt av samhandling og tverrsektoriell tankegang. Når strategisk plan for kultursektoren nå er på høring er det naturlig for AIR å gi innspill til denne.

AIR berømmer kulturen for å tenke langsiktig i sitt planverk og har en interessant oppbygging av strategiske temaplaner for viktige deler av kulturen. Dette er noe idrettssektoren bør ta lærdom av. På den annen side mangler kulturen ett felles talerør mot kommunen, og her kan kulturen ta lærdom fra idretten. 

 

AIRs innspill er i sin helhet vedlagt.Brev fra AIR til politikerne Brev fra AIR til politikerne
Onsdag 29. april 2015

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å legge til rette best mulig rammevilkår for idretten i Asker. En viktig oppgave i denne sammenheng er å ha en tett og god dialog med våre politikere. 

I forbindelse med kommunevalget 2015 har AIR har ulike dialoger med partiene høsten 2014 og vinteren 2015. I april sendte AIR vedlagte brev til alle partiene. Idrett og folkehelseaspektet er et av temaene som AIR fokuserer sterkt på. AIRs innspill til høring reguleringsplan for Solli skianlegg AIRs innspill til høring reguleringsplan for Solli skianlegg
Fredag 24. april 2015

Solli Skianlegg SA, tidligere Solliutvalget, ble etablert av Asker idrettsråd så langt tilbake som i 1978. Solli Skianlegg SA er en sammenslutning av alle skiinteressene i Asker som kan ha interesse av et skianlegg på Solli. 

 

AIRs innspill til reguleringplan for skianlegg og utfartsparkering på Solli er utarbeidet av nettopp Solli Skianlegg. Vi er imponert over kompetansenivå, løsningsorientering og ikke minst utholdenhet fra mange av medlemmene. All honnør spesielt til Odd Nordengen og Truls Nygaard.Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller
Torsdag 05. mars 2015

Asker kommune arbeider med sak gjeldende kvalitetsstandard i idrettshaller. I politisk møte av torsdag 26/2 vedtok komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) å sende sak om kvalitetsstandard i idrettshaller ut på høring til AIR og idrettslagene.

 

Høringsfrist er 10. april.

 

Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et høringsforslag for AIR forum 25. mars.Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga
Søndag 01. mars 2015

Kommunen har utarbeidet rapporten "Ny ishall på Risenga/Disposisjonsplan Risenga", med høringsfrist 27. mars.

 

Den politiske saken om valg av løsning skal fremmes ila første halvår 2015.

 

Asker idrettsråd har invitert referansegruppen til felles møte onsdag 11. mars og vil koordinere innspill fra idrettslagene.Uttalelser fra AIR uke 9 2015 - elleve (!) idrettspolitiske saker Uttalelser fra AIR uke 9 2015 - elleve (!) idrettspolitiske saker
Torsdag 26. februar 2015

Det behandles hele 11 ulike idrettspolitiske saker i uke 9. Sakene fordeler seg mellom bygningsrådet, formannskapet og komité for teknikk, kultur og fritid.

 

Asker idrettsråd har levert innspill og uttalelser på alle sakene, se vedlegg.Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre
Søndag 07. desember 2014

Kommunen, ved avdeling Natur og Idrett inviterer alle idrettslagene til møte tirsdag 16. desember kl. 18:00 - 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset.

 

Asker kommune ønsker å informere om politiske saker som angår idretten. Hensikten er å gi et overordnet bilde av fremdrift, sammenhenger og gjennomføring samt besvare spørsmål. Idrettens svar på høring av politisk sak om sesongdefinisjoner Idrettens svar på høring av politisk sak om sesongdefinisjoner
Torsdag 30. oktober 2014

Politisk sak om sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet er under behandling. 

 

Asker idrettsråd har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra idrettslaggene for å utarbeide grunnlag for idrettens svar på høringen. Arbeidsgruppen har arbeidet raskt og grundig og har levert sitt innspill til AIR. Innspillet er oversendt rådmannen og komité for teknikk, kultur og fritid som AIRs svar på høringen.Sak til høring; Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Sak til høring; Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet
Tirsdag 30. september 2014

Sak om sesongdefinosjoner for idrettsaktivitet er på høring med frist 10. november. AIR har sendt invitasjon til alle klubbene om å bidra i en arbeidsgruppe som jobber med saken på vegne av alle idrettslagene. Saken presenteres for idretten av politisk saksordfører på AIRs høstkonferanse 10.-11. oktober på Sundvolden Hotell

Saken er prinsipielt viktig for mange idrettslag og vi ser frem til å jobbe sammen med dere for et godt innspill fra idretten. Møte om driftsavtaler 18/12 - presentasjon og referat
Mandag 06. januar 2014

Asker kommune inviterte idrettslagene til et informasjonsmøte vedrørende kjøp av driftstjenester fra idrettslagene 18/12 - 2013. Presentasjon og referat fra møtet ligger vedlagt.

Oppfølgingsmøter vil bli avholdt tirsdag 14/1 - 2014 og egen invitasjon blir sendt fra kommunen.Viktig møte om driftsavtaler 18/12
Fredag 13. desember 2013

Asker kommune har invitert idrettslagene til informasjonsmøte i tilknytning til poltisk sak om driftsavtaler. Møtet avholdes i kommunestyresalen i Asker rådhus onsdag 18/12 klokken 1800.

Asker idrettsråd oppfordrer alle idrettslag med interesse for driftsavtaler å møte idet saken vil legge viktige føringer for avtaler mellom kommunen og idrettslagene.

← Gå tilbake til forrige side  slider-shadow-bg.png
Til toppen av siden
Til toppen av siden