AIRs svar på rådmannens forslag til HP 2017-20

AIR har levert idrettens innspill som svar på rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-20.

AIRs viktigste momenter er;
1) Lytt til idrettsrådets prioriteringer

2) Sett av midler til mindre idrettsanlegg

3) Innfør forskuttering av spillemidler

4) Indeksreguler og øk tilskudd til idretten

Kortversjon av AIRs svar følger under. Fullstendig versjon inkludert argumenter, forklaringer og med tillegg av idrettslagenes innspill til AIR ligger vedlagt.

«Til Asker kommune v/Rådmannen

kopi:     Direktør Ragnar Sand Fuglum

            Leder Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly

            Komité teknikk, kultur og fritid
            Kommunestyret
            Politiske partier

Asker 21. oktober 2016

ASKER IDRETTSRÅDs KORTVERSJON (side 1) TIL SVAR PÅ HØRING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM  2017-2020

Asker idrettsråd (AIR) har styrebehandlet rådets svar på høringen. Svaret er så å si identisk med fjorårets innspill og vi har godt håp om at vi til neste år kan stryke noen av punktene vi ser behov for å få gjennomført.

Asker idrettsråds viktigste innspill er:

Følg idrettsrådets anbefalinger ved tildeling av midler til idretten. Dette styrker samarbeidet mellom frivilligheten, politikerne samt administrasjonen og også det interne samarbeidet i idretten.

Følgende saker, med referanse til vedtatt Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF) har hovedprioritet for idretten i Asker:

1)    Sett av 10 millioner årlig til mindre idrettsanlegg fra AIRs prioriteringsliste, ref. KIF s. 47 strategi 2    

2)    Vedta forskuttering av spillemidler som prinsipp. Det er en marginal kostnad for kommunen, men har svært stor verdi for idrettslagene, ref. KIF s. 48 strategi 2

3)    Sørg for indeksregulering av tilskudd til idretten og øk tilskuddet til drift av
private idrettsanlegg, ref. KIF s. 48 strategi 2

4)    AIR ber rådmannen følge opp idrettens arbeid med alternative finansierings-former for idrettsanlegg, konkretisert gjennom utredning av Nittedalsmodellen og interkommunalt samarbeid, ref. KIF s. 48 strategi 3

Asker idrettsråds innspill er omfattende og det er mange detaljer. For å sikre riktig helhetsbilde for våre folkevalgte har vi valgt å levere to dokumenter; en kortversjon og et mer utfyllende dokument med detaljer, utfyllende kommentarer og vedlegg fra klubbene som oversendes samtidig (se s. 2-18).

Med vennlig hilsen
Styret i Asker idrettsråd»