Andre midler

Andre midler for idretten

Se egne faner for mer informasjon om ulike tilksuddsordninger rettet mot idrett og fysisk aktivitet.

Relaterte saker:

Tildeling tilskudd til mindre idrettsanlegg 2022

Tilskudd til mindre idrettsanlegg kr. 1 500 000 årlig skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Asker idrettsråd har mottatt 20 søknader for tilsammen over kr. 2,2 mill i søknadssum for 2022. Asker idrettsråd og Asker kommune er enige om følgende tildeling: Idrettslagene mottar utbetaling fra Asker kommune. […]

Les mer...

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2022

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget. Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars. Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett eller flere […]

Les mer...

Tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Asker idrettsråd er opptatt av at det stimuleres til å bygge og videreutvikle anlegg og har fått gjennomslag for kommunalt tilskudd til mindre idrettsanlegg. Alle klubber i Asker er søknadsberettiget og årets søknader er behandlet. Kr. 1 350 000 utbetales idrettslagene etter fordeling som vist i tabell under. Resterende kr. […]

Les mer...

Idrettssommeren 2021 – informasjonsmøte om tilskuddsmulighet

Regjeringen har tildelt Asker kommune kr. 11,7 millioner som skal gå tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien i år. En del av denne summen er øremerket aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger og andre som oppfyller kriteriene.  Asker idrettsråd er bedt om å koordinere flere aktiviteter […]

Les mer...

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget. Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars. Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett […]

Les mer...

Tilskudd til idrettslag i gamle Røyken – utviklingsmidler 2021

Idrettslagene i gamle Røyken har tidligere hatt anledning til å søke på utviklingsmidler gjennom Røyken idrettsråd. Søknad sendes til post@askeridrettsrad.no innen 31. mars. Det er ikke utarbeidet skjema for tilskuddet. Kontakt undertegnede dersom spørsmål. RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2021 Hvem kan søke: Idrettslag fra gamle RøykenSøknadsfrist: 31. mars 2021Søknad sendes: post@askeridrettsrad.no Midlene fordeles til: […]

Les mer...

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.  Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen: Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har […]

Les mer...

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2019 – del 2

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg.  For 2019 er kr. 749 000 tildelt idrettslagene. Det lyses i denne omgang ut mulighet for å søke på kr. […]

Les mer...

Tilskuddstid!

Mange av kommunens/AIRs tilskudd til idrett er i mars. Dette gjelder tilskuddene: Idrettsstipend, frist 1. mars Drift av private idrettsanlgg, frist 31. mars Tdligfaseprosjektering, frist 31. mars Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte, frist 31. mars Husk å sende søknad innen fristens utløp! Se kommunens hjemmeside for tilskuddsordninger til idrett […]

Les mer...

Dugnad: Parkeringskontroll Sem

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem. Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember. Behov for bemanning av trafikkontroll ved parkeringsplasser på Sem I området ved Sem er det flere kommunale utfartsparkeringer som benyttes […]

Les mer...

Utlysning: utfartsparkering Solli

Asker kommune gir lag og foreninger i kommunen anledning til å melde interesse for å ivareta avtalen rundt utfartsparkering ved Solli gård. Les mer om detaljene i brev fra kommunen. Frist for å sende inn tilbud for oppdraget er 12. oktober. Se vedlegg for følgebrev og avtaleformular fra Natur og […]

Les mer...

Dugnad på friområdene 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene. Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger.  Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, […]

Les mer...