Idrettskontakter

Asker idrettsråd er opptatt av å skape mulighet for mestring i idretten for alle. For å stimulere barn og unge til å lykkes i idrett må vi skape trygge rammer som skaper tilhørighet og utvikling. 

For å bidra til bedre mulighet for mestring i idretten er det viktig å ha nok ressurser tilgjengelig ved gjennomføring av idrettsaktivitet for utsatte grupper.

Tilskudd til idrettskontakter i idrettslagene har inntil 2020 vært på kr. 200 000 årlig. Ved budsjettkutt i tilskudd til frivillige organisasjoner er tilskuddet redusert til kr. 100 000 årlig.

Hvorfor idrettskontakt:
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller behov for spesiell tilrettelegging, kan kreve innsats utover det som kan forventes av frivillighet. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging og ekstra tilsyn. En idrettskontakt kan lønnes for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging.

Formålet med ordningen er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet, uavhengig av funksjonsevne og andre behov for spesiell tilrettelegging.

Idrettslagene må selv finne idrettskontaktene de har behov for. Det er ønskelig at man søker å finne idrettskontaktene i miljøer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan eksempelvis være allerede tilgjengelige ressurser, ungdom i egne rekker eller ressurser fra idrettslinjer/- skoler.

Alle idrettslag i Asker kan søke om midlene og søknadene behandles løpende (dvs ingen søknadsfrist).


Retningslinjer:

  • Tilskuddet skal gå til lønn/godtgjørelse til idrettskontakt
  • Forutsetning for å søke midler er at klubben har tilbud til målgruppene
  • Idrettskontakten skal knyttes til idrettslagets aktivitet, og ikke til person(er) som deltar i aktiviteten
  • Tilskuddet skal dekke idrettskontakt til regelmessig aktivitet

Se vedlegg for søknadsskjema som sendes         
post@askeridrettsrad.no.

Kontakt daglig leder Asker idrettsråd ved spørsmål.
E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15