AIRs høringsinnspill til rådmannens forslag til HP

Asker idrettsråd oversendte styrets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 etter høstkonferansen 2015.

Styrets innspill er basert på vurderinger knyttet til prinsipielle spørsmål, konkrete investeringsforslag og forslag med budsjettkonsekvenser. 

Se vedlegg for detaljert versjon.

Kortversjon her:

Til Asker kommune v/Rådmannen

kopi: Direktør Ragnar Sand Fuglum

Leder Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly

Komité teknikk, kultur og fritid

Asker 20. oktober 2015

SVAR PÅ HØRING: RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 – KORTVERSJON

Asker Idrettsråd (AIR) har i styremøte av 21/9-15 behandlet og godkjent intern prosess knyttet til høring av rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-19. Askeridretten har lagt føringer for innspillet på høstkonferansen til AIR av 16.-17.10.

Følgende saker har hovedprioritet for idretten i Asker:

Prinsippsaker

  • AIR ber rådmannen om å innføre en ordning hvor kommunen forskutterer spillemidler slik at realisering av privatfinansierte anlegg blir enklere
  • AIR ber rådmannen følge opp idrettens arbeid med alternative finansieringsformer for nye anlegg, inkludert interkommunalt samarbeid

Konkrete investeringer

  • AIR ber rådmannen finne investeringsmidler til ny kunstgressbane på Dikemark.
  • AIR ber rådmannen sette av prosjekteringsmidler for regulering og utbygging av rulleskitrasé på Dikemark
  • AIR ber rådmannen sette av 10 millioner årlig til utbygging av mindre aktivitetsflater

Saker med budsjettmessig konsekvens

  • AIR ber rådmannen støtte nasjonalt kompetansesenter fro sykling inkludert langtidsleie av hallflater og kampsportflater
  • AIR ber rådmannen utøke tilskudd til private anlegg i tråd med rådmannens forslag i politisk sak om kvalitetsstandarder
  • AIR ber rådmannen indeksregulere tilskuddsmidler til idretten
  • AIR ber rådmannen hensynta idrettens innspill til politisk sak om sesong-definisjoner
  • AIR ber rådmannen om å sikre optimalisering av bruk av eksisterende idrettsanlegg

AIRs fullstendige innspill, med utfyllende kommentarer og vedlegg fra klubbene oversendes samtidig

Med vennlig hilsen
Styret i Asker idrettsråd