Asker idrettsråd

De fleste kommunene i Norge har sitt idrettsråd. De 366 idrettsrådene utgjør et ledd i NIFs organisasjonsstruktur. Asker Idrettsråd (AIR) består av alle idrettslag i Asker kommune som er tilsluttet NIF. 

Idrettsrådet er altså ikke noe klubbene melder seg inn eller ut av – alle er medlem. Hovedoppgaven er kort sagt å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen.

Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lov, ref. kap.8. Videre er det slik at ethvert idrettsråd har sin lov, som bygger på en såkalt basis-lovnorm for idrettsråd. Felles for alle idrettsråd er at de skal:

  • Arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • Være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang 

På årsmøtet velger klubbene i Asker et styre, som vanligvis omtales som AIR, og som ivaretar samarbeidet med kommunen på vegne av idretten.  

AIRs oppgave er blant annet å legge vekt på helheten i Asker-idretten. Det vil si å ha et perspektiv som kan gå ut over den enkelte klubbs spesielle interesser.  Blant annet skal AIR sørge for at det ikke skjer en forfordeling av ressurser fra kommunen basert på tilfeldigheter eller enkeltes evne til å finne egne veier inn i «systemet». Et prinsipp som legges til grunn er «mest mulig idrett for pengene» – for Asker-idretten. 

I mars 2010 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Asker kommune og AIR. Denne avtalen legger en rekke føringer for AIRs arbeide og for samspillet mellom idretten og kommunen.  

Et viktig prinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom IR. Prinsippet innbærer også at et enkelt idrettslag ikke tar saker direkte opp med kommunen hvis saken har – eller kan tenkes å få – konsekvenser for ett – eller flere andre lag. 

Spesielt viktig er det at dette prinsippet følges i saker som gjelder anvendelse av kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift- og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. En slik praksis er en forutsetning for at AIR kan ivareta sin rolle. Sett fra kommunens side bidrar det også til større ryddighet og enklere saksbehandling. 

I saker som dreier seg om et tosidig forhold mellom kommunen og det enkelte idrettslag vil AIR være tilbakeholdende, ut over eventuelt å uttale seg om prinsipielle eller formelle sider ved sakene.

AIR skal legge vekt på å ha en faglig integritet, både i forhold til idrettslagene og til kommunen. Det innebærer blant annet å være saklige og prinsipielle i alle spørsmål. Oppgaven er først og fremst å ivareta idrettens interesser, men med en rimelig balanse i forhold til andre hensyn.

AIRs styremedlemmer representerer alle idrettslagene i kommunen, uten noen spesielle bindinger i forhold til de klubbene de kommer fra. Saker som disse klubbene ønsker å bringe frem for AIR skal i alle sammenheng behandles på samme møte som saker fra andre klubber.  

 

Relaterte saker:

Idrettsglede for alle – Velkommen til Asker idrettsråd, Heidi!

Asker idrettsråd er opptatt av at alle barn og unge som ønsker, skal få muligheten til å delta i idretten uavhengig økonomi, bakgrunn, kjønn og annet. Idretten er en av de viktigste sosiale arenaene i samfunnet og gir gode muligheter for mestring, nye vennskap og idrettsglede! Dette fortjener alle barn […]

Les mer...