AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2019-22

Asker idrettsråd har gitt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-22 med følgende hovedpunkter:

 • Avsette 7,5 mill til videreutvikling av Nye Gjellum v/Heggedal IL
 • Øke tilskudd til mindre idrettsanlegg fra 1,5 til 3 mill årlig
 • Idrettsrådet og idretten som samfunnsutviklere med 0,7 mill til bemanning og prosjekter

ASKER IDRETTSRÅDs SVAR PÅ HØRING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2019-2022


Asker idrettsråd (AIR) vil innledningsvis takke politikerne for hver krone som tilkommer idretten. Vi skal bidra til å sørge for at midlene benyttes på best mulig samfunnsnyttig måte.


Idrettsrådets hovedoppgave er å bidra til bedre rammevilkår for idretten. SSB har nylig lansert satellitt regnskap for frivilligheten i Norge, som viser at Idretts Norge bidrar med nærmere 19 milliarder i gratis arbeid som kommer samfunnet til gode. Dugnadsinnsatsen blant våre idrettslag utgjør en særdeles viktig innsats for at vi skal ha et godt lokalsamfunn i Asker som gir rom for vekst og utvikling av Askers innbyggere. Dette er forebyggende helsearbeid. Møteplassene som organiseres av idrettens frivillige apparat er uvurderlige for trivselsfaktoren i bygda vår.

Idrettsrådet har styrebehandlet rådets svar på høring av rådmannens forslag til Handlingsprogram (HP) 2019-22. Vi har i år ikke sendt idrettsrådet innspill på høring til idrettslagene. Dette idet innhold i AIRs innspill fra 2018 gjøres gjeldende også for årets høringssvar.


Følgende saker, i prioritert rekkefølge og med referanse til vedtatt Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF) prioriteres av AIR:

 1. Midler til utvikling av Nye Gjellum/Heggedal IL har vært prioritert av Asker idrettsråd i flere år. Idrettsrådet ber om at politikerne tilgodeser prosjektet med 7,5 millioner i HP 2019-22.
 2. Øke potten til mindre idrettsanlegg fra 1,5 millioner til 3 millioner. Potten vil muliggjøre realisering av mindre prosjekter, som ikke vil nå frem i de ordinære prioriteringene i idrettsrådet. Idretten i Asker har fått gjennomført mange små prosjekter de siste to årene (se presentasjon fra AIR til Formannskapet av 9/10 for tidligere utnyttelse) takket være disse midlene, men behovet er fortsatt stort
 3. Idrettsrådet ønsker å ta samarbeidet med kommunen et steg videre og påta seg en samfunnsutviklerrolle. Dette fordrer ressurser til bemanning og prosjekter (eksempelvis BUA og aktivitetsguideordningen). Vi ber om budsjettmessig avsetning på kroner 700 000 for å kunne arbeide systematisk med tilnærmingen. Vi er sikre på at vi vil levere «valuta for pengene» til Askersamfunnet!

 

Som ett av få idrettsråd i landet har Asker idrettsråd en ansattressurs i 100% stilling og har hatt dette siden 2013, takket være kommunens vilje til å satse på frivilligheten. Ansattressurs har bidratt til å sette idrettsrådet i bedre stand til å arbeide systematisk, langsiktig og profesjonelt – og derigjennom blant annet gjøre politiske og administrative prosesser i kommunen enklere og mer helhetlige. Daglig ledelse gjør det enklere å være frivillig i styret (hvilket også beskrives i Akershus Fylkeskommunes dokument ”Frivillighet i Akershus – perspektiver og utfordringer”). AIR opplever at ansattressurs muliggjør spisset frivillig arbeid der man får mer ut av her enkelt frivillige time.

 

Vi ser at en viktig del av idrettsrådets og idrettslagenes daglige arbeid har konkrete inkluderingseffekter i tillegg til rene aktivitetsmål. Gjennom en dedikert ressurs i idrettsrådet vil vi bidra til systematisk oppfølging av oppgaver med følgende målsettinger:

 • Etablere felles rammeverk med mål om å øke det samlende initiativ for å
 • høyne innbyggernes aktivitetsnivå
 • Legge til rette for en aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede
 • i barneskolealder
 • Skape ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap
 • Bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede
 • Utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner
 • Å utjevne sosiale helseforskjeller ved å sikre lik mulighet for deltagelse i lavterskeltilbud i frivillig regi

 

Asker idrettsråd har mulighet for og ønsker å ta et enda større ansvar for inkludering og samfunnsutvikling. Vi mener vi kan bidra til i enda større grad å utnytte uforløst potensiale som ligger i samhandling mellom frivilligheten og kommunen. Til dette kreves bemanning.

 

Vi håper våre politikere vil gi støtte til et pilotprosjekt med formål å videreutvikle idrettsrådets rolle som samfunnsutvikler gjennom ansattressurs med inkludering som arbeidsfelt – til beste for lokalsamfunnet.

 

Avslutningsvis ønsker vi å referere til «Ungdataundersøkelsen 2017», som viser til at ungdom som er aktive i organisert idrett utgjør en spesielt veltilpasset del av ungdomsmiljøene. De har det bedre med seg selv, og trives bedre med foreldene og skolen. En enkel konklusjon er at kommunen og idretten sammen bør arbeide for å øke andelen ungdom, fra ulike deler av lokalsamfunnet, som driver med organisert idrett.

 

Asker idrettsråd arbeider med visjonen «idrettsglede for alle» for øyet, og håper politikerne vil bidra til å understøtte dette arbeidet med velvilje for våre prioriterte områder.

 

Asker, 22. oktober 2018

Med hilsen Asker idrettsråd