Aktive Lokalsamfunn – søknadsrunde høst 2019

Aktive Lokalsamfunn er et rammeverk og modell for samarbeid mellom idrett og skole. Målet er aktive og trygge barn og unge i det enkelte lokalmiljø gjennom ustrakt samarbeid mellom ulike aktører.

Aktive Lokalsamfunn er utviklet av Buskerud idrettskrets og videreutvikles i samarbeid med Asker idrettsråd. Finansieringen er tredelt: eksterne/staten, idretten og kommunen.

Asker idrettsråd har mottatt kr. 330 000 fra Gjensidigestiftelsen til å utarbeide rammeverket Aktive Lokalsamfunn i Asker. Av disse midlene kanaliseres kr. 200 000 direkte tilbake til idrettslagene.

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TIL SØKNADSRUNDE FOR TILTAK INNEN «AKTIVE LOKALSAMFUNN»  

FORMÅL

Igangsette flest mulige initiativ rundt «Aktive Lokalsamfunn» i Asker i løpet av 2019.  

HVA ER AKTIVE LOKALSAMFUNN

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer og bygder hvor det i fellesskap tas et samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.

MIDLER I 2019

Tilgjengelig midler 2019 er NOK 200 000 til fordeling til idrettslagene.  I 2019 vil det kun være mulig å søke støtte til Oppstartog/eller Åpen hall / Fun Friday/ Åpent anlegg.

HVEM KAN SØKE

Idrettslag organisert i Norges Idrettsforbund under Asker idrettsråd, Hurum idrettsråd og Røyken idrettsråd kan søke midler. Idrettslag som har mottatt midler gjennom Aktive Lokalsamfunn i Buskerud, vil ikke ha anledning til å søke fra disse midlene i 2019. For 2020 vil vi ønske alle velkommen til å søke midler for nye tiltak. 

DET KAN SØKES STØTTE TIL:
1: Oppstart
Oppstartstøtten skal bidra til å få i gang nye tilbud og er i utgangspunktet en engangsstøtte. Det styrker søknaden dersom idrettslaget har en intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole, se forslag til intensjonsavtale som vedlegg*. Idrettslag som søker oppstartstøtte for samarbeid om «Aktive Lokalsamfunn» må, sammen med sin lokale skole, arbeide målrettet slik at man klarer å etablere bærekraftige økonomiske modeller for fremtiden. Vi imøteser en plan for fremtidig finansieringsmodell. 

2: Åpen Hall / Fun Friday / Aktivt Anlegg (målgruppe 6-12 år og 13-19 år) 
Prosjekter og tiltak som inkluderer alle barn og unge til egenorganisert aktivitet i lokalsamfunnet. Tiltakene gjelder for medlemmer og ikke-medlemmer innenfor målgruppen, likestillingstiltak, ungdomstiltak og inkludering av barn/unge med minoritetsbakgrunn.Idrettslag som bruker ungdom som aktivitetsressurser er med på å styrke søknaden.

Søknadsfrist 1. august 2019 til post@askeridrettsrad.no 

Asker Idrettsråd søker å behandle og gi tilbakemelding på mottatte søknader innen 
10. august 2019. Søknadsskjema finner du på neste side J

*Vedlegg: Forslag til intensjonsavtale mellom idrettslag og lokal skole

* Vedlegg: søknadsskjema (side 2)