Anleggsinvesteringer og -prioriteringer i Askeridretten

Asker idrettsråd (AIR) gir innspill til Asker kommune når det gjelder prioriteringer av anleggsinvesteringer. Dette skjer fortløpende og hvert år gjøres gjennomgang og revidering av prioriteringene. 

Mye av det som er prioritert i Kommunedelplan for idrett fra 2016 er allerede fullført eller i gang, og i år vil det fra idrettsrådets side bli gjort en større revidering av prioriteringene fremover. 

Dette arbeidet starter nå og vi ber dere sende oss klubbens investeringsplaner så snart som mulig og innen 10. september.

Til alle idrettsklubbene i Asker,

Asker idrettsråd (AIR) gir innspill til Asker kommune når det gjelder prioriteringer av anleggsinvesteringer. Dette skjer fortløpende og hvert år gjøres gjennomgang og revidering av prioriteringene.

Den langsiktige planen til Asker kommune er regulert i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2028 (KIF planen). Mye av det som er prioritert i KIF planen fra 2016 er allerede fullført eller i gang, og i år vil det fra idrettsrådets side bli gjort en større revidering av prioriteringene fremover. 

Dette arbeidet starter nå og vi ber dere sende oss klubbens investeringsplaner så snart som mulig og innen 10. september – etter nærmere forklaring under:

Til de som ikke kjenner strukturen i det komunale planverket vil vi legge til at det ikke følger penger med selv om anlegget er høyt oppe på AIR’s anbefaling eller man er nevnt i KIF planen. Det er kommunestyret som har det avgjørende ordet knyttet til hvilke investeringer kommunen skal gjøre. Politikerne lytter til idrettsrådets prioriteringer og vi anbefaler derfor hvert enkelt idrettslag med anleggsplaner om å gjøre seg kjent med prosessen vi nå informerer om:

Idrettslagene er de som er nærmest sitt miljø og kan bedømme behovene i nærmiljøet, og mange klubber har planer i mer eller mindre konkrete former. Vi vil nå oppfordre klubbene til å ta en intern gjennomgang og synliggjøre hva som er klubbens kortsiktige og langsiktige planer.

Asker Idrettsråds prioriteringsmodell:
For å få mest mulig oversikt og ha mulighet til å gjøre en så objektiv vurdering som mulig har Idrettsrådet utviklet en modell som gir styret en mulighet for å evaluere de enkelte anleggsplanene på rettferdig og objektivt vis. Mange kjenner denne modellen fra før, og har fylt ut skjemaet for anlegg som allerede er på AIRs prioriteringsliste.

Svært mange av anleggene som har kommet på AIR’s prioriteringsliste har blitt realisert eller er i gang og vil bli realisert. Er ditt anlegg et av de som har vært på lista men ikke enda har nådd opp, må skjemaet fornyes.

Følg linken for å komme til AIR’s nettside: Her ligger skjemaet og mer forklaring til modellen og skjemaet: http://www.askeridrettsrad.no/anlegg/8653-airs-prioriteringsmodell-for-anlegg—kriterier-og-vurderingsskjema/


Kort forklaring til utfylling:

Skjemaet har flere faner: Fane «Prosjektinfo» og «Skåring» skal fylles ut. Plassen er litt begrenset i skjemaet «Skåring», så vær kortfattet, og gjerne i stikkordsform. Fane «Vurdering» er det AIR som fyller ut.

Det kan være lurt å friske opp Asker kommunes generelle prioriteringer før dere fyller inn skjemaet:

KIF Planen:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/strategiske-planer/del-1–kommunedelplan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet-2016—2028-publisert-i-print-10-nov.pdf

AIRs underlagsdokument til KIF-planen:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/strategiske-planer/del-4.-underlagsdokumenter-fra-asker-idrettsrad.pdf 

Idrettsrådet regner med at det er stor interesse for anleggsutvikling rundt om i klubbene, og for at AIR skal ha litt tid til å gjennomarbeide materialet ber vi om at skjemaene sendes oss så raskt som mulig.

Siste frist for innsending i denne omgangen er 10. september 2018 til post@askeridrettsrad.no. Husk at hvert enkelt prosjekt skal beskrives i eget dokument. 

Kontakt styremedlem Olav Lefdal eller daglig leder Gry E. Garlie ved spørsmål: 

Olav Lefdal
E: olefdal@online.no 
M: 913 51 541

Mvh
Gry

………………………………

Gry E. Garlie
Daglig leder 
Asker Idrettsråd

E: post@askeridrettsrad.no

M: 90 78 15 15