Innkalling til årsmøte Asker idrettsråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD

Asker idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00.

Trykk på lenken for deltagelse i årsmøtet såfremt du har fullmakt fra ditt idrettslag. Forklaring til gjennomføring kommer.

Årsmøtet i Asker idrettsråd består av:

 1. Idrettsrådets styre
 2. Representanter fra alle klubber og idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2018 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

  Lag med     0 – 300 medlemmer                  2 representanter
  Lag med     301 – 700 medlemmer              3 representanter
  Lag med     701 – 1200 medlemmer            4 representanter
  Lag med     1200 og flere medlemmer         5 representanter

  Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen,        2 representanter, deretter en representant for hvert 
  påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter til årsmøtet, jfr NIFs Lov § 2.2 – 2.4Se lovteksten i NIFs Lov her.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtetmå være idrettsrådet i hende innen torsdag 4. juni 2020. Fullmaktsskjema (se vedlegg) med klubbenes representanter må være idrettsrådet i hende innen torsdag 11. juni.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside, www.askeridrettsrad.no, senest torsdag 11. juni 2020.

Med hilsen 
Asker idrettsråd