Årsmøte Asker idrettsråd 2021

Årsmøtet til Asker idrettsråd er flyttet til tirsdag 13. april. Sett av ettermiddagen fra kl. 17:30. Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet og et viktig møte for idrettslagene i kommunen.

Før årsmøtet settes kl. 19:00 avholdes et AIR Forum i tidsrommet 17:30-18:30 for informasjon og dialog om temaene anlegg, harmonisering av idrettsfeltet i kommunen og Aktive Lokalsamfunn. Egen invitasjon kommer.

Årsmøtet avholdes digitalt.

Årsmøtet i Asker idrettsråd består av: 

 1. Idrettsrådets styre
 2. Representanter fra alle klubber og idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2019 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

  Lag med     0 – 300 medlemmer                  2 representanter
  Lag med     301 – 700 medlemmer              3 representanter
  Lag med     701 – 1200 medlemmer            4 representanter
  Lag med     1200 og flere medlemmer        5 representanter

  Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Representanter må være valgt på idrettslagets årsmøte eller utnevnt av styret.

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter til årsmøtet, jfr NIFs Lov § 2.4 – 2.5. Se lovteksten i NIFs Lov her.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være idrettsrådet i hende innen tirsdag 30. mars 2021. Fullmaktsskjema (se vedlegg) med klubbenes representanter må være idrettsrådet i hende innen tirsdag 6. april 2021. 

Vi ser frem til din deltagelse. Mer om gjennomføring og lenke til eventuelt digitalt møte publiseres her. 

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside, www.askeridrettsrad.no, senest tirsdag 6. april 2021. 

Med hilsen 
Asker idrettsråd