Askermodellen II – politisk sak med høringsfrist 10. april

Alle idrettslagene i Asker har mottatt epost/brev fra Asker kommune vedrørende høring av politisk sak gjeldende ”Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg”, med frist 10. april 2013.

Det er viktig at idrettslagene svarer på denne høringen, og Asker idrettsråd (AIR) utfyller her med informasjon.

Til alle lagene

Alle idrettslagene i Asker har mottatt epost/brev fra Asker kommune vedrørende høring av politisk sak gjeldende ”Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg”, med frist 10. april 2013. Det er viktig at idrettslagene svarer på denne høringen, og Asker idrettsråd (AIR) utfyller her med informasjon.

Saken handler i korte trekk om hvordan man kan optimalisere bruken av anleggskapasiteten vi i dag har og hvordan man fordeler treningstid mellom idrettslagene. Alle saksopplysninger ligger, som nevnt i brev og mail fra kommune på kommunens hjemmesider.

 

Det foreslås 6 punkter i en tiltaksliste:

1. Endring i Askermodellen
2. Nytt bookingsystem
3. Disponering av ledig tid
4. Utvidet åpningstid i helgene
5. Utnyttelse av tid
6. Kontroll/stikkprøver

 

AIR informerer om årsmøtevedtak knyttet til tiltakslistens punkt 1 og ber idrettslagene om svar på spørsmål knyttet til tiltakslistens punkt 4:

 

Ad punkt 1) Endring i Askermodellen

Asker idrettsråd avholdt årsmøte 20. Mars 2013 og det ble der fattet vedtak knyttet til punkt 1 gjeldende Askermodellen. Vedtaket er som følger:

AIR anbefaler at eksisterende Askermodell benyttes til fordeling av treningstid for sesongen 2013/2014.

 Forslaget til endringer knyttet til timer avsatt til toppidrett, IdrettsGlede og nye idretter inkluderes i fordelingen av treningstid allerede ved årets fordeling.

 Komplett, revidert Askermodell settes på agenda for AIRs årsmøte 2014, med virkning for fordeling av treningstid fra sesongen 2014/2015.

 Asker kommunes bes utrede konsekvenser av å benytte Askermodellen II i ishaller, svømmehaller og fotballbaner. Resultatet av utredningen presenteres for AIR som fremlegger dette for idrettslagene.

 AIR lager forslag til fremdriftsplan for samhandling mellom idrettslagene og kommunen, med formål om at saken presentere i Komité for Teknikk, kultur og Fritid (TKF) 26. september 2013.


Ad punkt 4) Utvidet åpningstid i helger i idrettshaller

Den politiske saken dreier seg blant annet om å sørge for full utnyttelse av idrettshallene. I den forbindelse ønsker AIR å utrede om det er behov for utvidet åpningstid i helgene for kommunens idrettshaller (ref. treningsaktivitet bl.a. i ishallene i helgene). Hallene det dreier seg om er:

  • Askerhallen – åpen 08-20 (bemannet)
  • Leikvollhalle – åpen 08-20 (bemannet)
  • Heggedalshallen – kun åpent ved arrangement
  • Holmenhallen – kun åpent ved arrangement

Vi ber dere svare på :

  • Er det behov for utvidet åpningstid i disse idrettshallene i helgene for å utnytte tiden til trening?
  • Ville utvidet åpningstid i helgene benyttes til treningstid for lagene i din klubb?

Vennligst send svar til post@askeridrettsrad.no.

 

Ad punkt 2, 3, 5 og 6)
Arbeidsgruppen i AIR anbefaler at disse tiltakene iverksettes, med forbehold om vedtak i styremøte AIR 3. april 2013.

 

AIR har mottatt innspill fra en arbeidsgruppe som representerer isidrettene, og fra en arbeidsgruppe som representerer hallidrettene, vennligst se vedlegg.

Alle innspill som allerede er mottatt og som kommer i høringsperioden vil i sin helhet legges ved AIRs svar på høringen.

 

Ved spørsmål kontakt:

Steinar Bustad, nestleder AIR
E: steinar.bustad@gmail.com
M: 91 13 67 27

Gry E. Garlie, daglig leder AIR
E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15

 

På vegne av styret

Steinar Bustad                                                        Gry E. Garlie
Nestleder                                                                  Daglig leder
(sign.)                                                                            (sign.)