Barn og unges mulighet til å drive idrett

Asker idrettsråd takker i brev til kommunen for meget godt arbeid under denne pandemien. Det er krevende beslutninger som til enhver tid skal tas til beste for lokalsamfunnet. 

Askeridretten støtter opp om arbeidet som gjøres både nasjonalt, regionalt og lokalt, og vi er glade for de idrettsaktiviteter som har latt seg gjennomføre i en krevende tid. Vi har også forståelse for at nedstenging av idrettsaktivitet kan være nødvendig i en midlertidig periode, når smittepresset er spesielt høyt.  

Vi ønsker i dette brevet å rette fokuset mot barn og ungdom og deres mulighet til å drive idrett i denne perioden. En samlet norsk idrett deler myndighetenes ønske om å skjerme barn og unge fra de mest inngripende tiltakene i pandemien.

Asker idrettsråd har forståelse for myndighetenes behov for å sette inn nye målrettede tiltak når smittepresset øker. Samtidig er vi bekymret for hvilke konsekvenser nye innstramminger har for barn og unge som allerede har opplevd en lang periode med nedstengning av idrettsaktivitetene. I den tiden vi nå er inne i, spiller idrettsaktiviteten og tilhørigheten i det lokale idrettsmiljøet en svært viktig rolle i barn og ungdoms tilværelse. De siste innstrammingene oppleves som svært krevende med tanke på å sikre og opprettholde barn og ungdoms møtearenaer på fritiden. 

Selv om de totale smittetallene nå er høye, og kanskje må forventes å være det også etter 18. januar, vil sannsynligvis smittepresset fremover være forskjellig i ulike deler av landet, og ulikt i det enkelte fylke. Vårt primære ønske er derfor at fremtidige tiltak i størst mulig grad ivaretar og sikrer vårt felles ønske om å opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom i den enkelte kommune og fylket samlet sett. Det er da viktig med åpne anlegg og enhetlige tiltak.

Bruk av idrettshaller til vaksinering i 2021

Det er gledelig at Norge har kommet i gang med vaksinering. Det gir motivasjon og håp om en mer normal hverdag.

Vi registrerer at flere kommuner ønsker å bruke idrettshallene til vaksinering, og at det er snakk om en ubestemt tidsperiode.  Dersom mange anlegg nå igjen stenges, eller ikke åpner igjen, fordi de skal brukes til vaksinering, vil dette sette ytterligere press på barn og unges mulighet til å drive idrett og ha sosiale møtearenaer.  

Vårt ønske er derfor at man først søker etter andre alternativer, eksempelvis tomme bygg eller samarbeid med næringslivet og sivilforsvaret, slik at idrettshallene kan skjermes og brukes til aktivitet for barn og unge.  

Dersom det ikke er mulig å finne andre alternativer enn å benytte idrettsanlegg, oppfordrer vi til dialog med idrettsrådet for å se på hvordan barn og unge kan få alternative lokaler til trening i Asker eller i en av nabokommunene.

Til slutt vil vi gjerne nevne at det jobbes godt i idretten med smitteverntiltak, protokoller og skolering av idrettslagene. Vi stiller gjerne opp for å orientere om dette arbeidet slik at vi sammen kan finne gode løsninger innenfor det handlingsrommet vi har.  

Vi vil også takke for godt samarbeid så langt og vi ser frem til videre god dialog og samarbeid. 

Med vennlig hilsen
Asker idrettsråd

Karina Messel               Gorm Haugen                       Gry Elisabeth Garlie Styreleder (sign)           Nestleder (sign)                    Daglig leder (sign)