Dugnad: Parkeringskontroll Sem

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem.

Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember.

Behov for bemanning av trafikkontroll ved parkeringsplasser på Sem

I området ved Sem er det flere kommunale utfartsparkeringer som benyttes av turgåere både sommer og vinter. Ved enkelte helger kan det være stor trafikk rundt disse parkeringsplassene og kommunen ser derfor et behov for mannskaper til å dirigere og kontrollere trafikken i de mest hektiske periodene.

Oppgavene vil være å dirigere biler inn på de ulike parkeringsplassene etter ledig kapasitet. Når en plass er full må plassene avsperres og biler henvises til neste plass. Mannskapene må således ha løpende kontakt og oppdatere hverandre på ledig kapasitet. Opplæring vil bli gitt fra kommunen.

Behovet for bemanning vil være varierende og avhengig av vær og føreforhold. Trolig vil det i løpet av perioden januar-mars være behov for bemanning 4-5 helger (lørdag og søndag). Tidsrommet vil være mellom kl 1000 og 1300. Alle mannskaper må være over 16 år. Bemanning av trafikkontrollen godtgjøres med kr 3000 pr dag uavhengig av antall personer. Minimumsbemanning er imidlertid satt til 4 personer.

Frivillige lag og grupper som ønsker å delta må sende skriftlig søknad til natur.idrett@asker.kommune.no innen 29.12.2016. Søknaden er forpliktende og ved søknad skal det vedlegges mannskapslister som viser bemanning for de aktuelle helgene. Alle helger i ukene 2 til og med 12 skal være oppsatt med bemanning. Dersom vær og føreforhold tilsier at det ikke vil bli mange folk på tur, vil det heller ikke bli nødvendig å utføre trafikkontrollen. Behovet avklares fortløpende med kommunen. Det utbetales kun godtgjørelse for dager med utført parkeringskontroll. Skulle det mot formodning ikke bli behov for kontroll i løpet perioden vil det allikevel bli utbetalt et minstebeløp på kr 20 000 for beredskapen.