Forskuttering av spillemidler – informasjon fra kommunen

Asker kommune orienterer i brev av januar 2019 om status for forskuttering av spillemidler. Dette har vært en sak med uavklart fremdrift siden vedtaket ble fattet i september 2017, der kommunen og idrettsrådet har samarbeidet om forslag til kriterier og gjennomføring.

Grunnen til at prosessen har trukket ut i tid er fortolkning av vedtakspunkt 1. Slik det nå er lagt opp til så har man fastsatt fremdriftsplan for 2019.

Forskuttering av spillemidler – status


Kommunestyret vedtok den 5.september 2017 følgende angående forskuttering av spillemidler:

1. Dagens ordning for kommunale lånegarantier opprettholdes. I tillegg etableres en ordning for forskuttering av spillemidler for de prosjekter som ikke kan søke kommunal garanti.

2. Asker kommune går i dialog med Asker Idrettsråd for vurdering av forskutteringsordningen.

3. Rådmannen utarbeider egne retningslinjer for forskuttering av spillemidler.

 

Det er senere utarbeidet et forslag til reglement og låneavtale. Det er pr. januar 2019 kommet to søknader; Asker Skøyteklubb (Bjerkås Inlinebane) og Vollen ungdomslag (rulleskiløype).


Grunnen til at dette har trukket ut i tid er fortolkning av vedtakspunkt 1. Slik det nå er lagt opp til så har man fastsatt følgende fremdriftsplan:

  • I forbindelse med desemberrapport (årsoppgjør 2018) i Asker kommune (april 2019) vil det bli bedt om midler til utbetaling av forskuttering av spillemidler, til en godkjent søknad. Avhengig av det politiske vedtaket, vil utbetaling kunne skje etter behandlingen.

  • Ordinær søknadsfrist på forskuttering av spillemidler er fra og med 2019 den 20.august. De søkerne som har spillemiddelsøknader som er formelt i orden, men enda ikke har fått tildeling fra spillemidlene (og som derfor står i kø for spillemidler), kan søke. Utbetaling kan da skje på høsten, etter behandling av Asker kommunes 2.tertialrapport (vanligvis i oktober).

 

Med vennlig hilsen

Lisbeth Stokke Fjeldly

Leder Natur og Idrett

 

Ingrid Drivenes Rådgiver