Har ditt idrettslag behov for/planer om idrettsanlegg?

Asker idrettsråd ber om tilbakemelding på idrettslagenes behov og planer for idrettsanlegg på kort og lang sikt. 

Vi deler prosessen i to faser:

1)      Få enkel oversikt over behov og planer for idrettsanlegg – omgående

2)      Få oversikt over modenhet, realisme og behov til de innmeldte planene – utover høsten/vinteen 2019

Svar på vedlagte spørsmål og send tilbake til post@askeridrettsrad.no så snart som mulig.

Til idrettslagene

Ny sammenslått kommune gir nye muligheter og utfordringer hva gjelder idrettsanlegg. Nye Asker idrettsråd skal i løpet av høsten 2019 innhente oversikt over behov og planer for idrettsanlegg i kommunen. Dette er grunnlaget for idrettsrådets prioritering av anlegg for finansiering kommende år og vil være viktig innspill til Asker Kommunes kommunedelplan for natur og idrett.

Asker idrettsråd har ambisjon om å komme med innspill til alle idrettsplaner, både kortsiktig og langsiktig, som Asker Kommune skal legge fremover. I denne sammeneng trenger vi innspill fra dere:

Vi deler prosessen i to faser:

1)      Få enkel oversikt over behov og planer for idrettsanlegg – omgående

2)      Få oversikt over modenhet, realisme og behov til de innmeldte planene – utover høsten/vinteen 2019

Idrettslagene som tidligere har meldt inn investeringsplaner til Asker idrettsråd trenger ikke sende samme opplysninger på nytt. Dersom man vet at det er skjedd endinger i prosjektet ønsker vi ny tilbakemelding.     

Spørsmål vi ønsker svar på:

  • Hvilket behov er det for idrettsanlegg i ditt nærmiljø?
  • Hvilke konkrete planer har ditt idrettslag for nytt anlegg?
  • Har ditt idrettslag gjort en behovsvurdering for anleggene? 
    Kort begrunnelse:
  • Har idrettslaget vurdert plassering av idrettslaget? Hvor?
  • Er det areal i ditt nærmiljø som er egnet til idrettsformål?

Vi ber om tilbakemelding på epost til post@askeridrettsrad.no

I neste fase vi vi gå dypere inn i de enkelte tilbakemeldingene vi har fått og ambisjonen er å presentere et ukast til felles prioriteringsliste for idrettsanlegg i nye Asker på Idrettskonferansen 22. november 2019.

Styret i Asker idrettsråd

Kontaktpersoner:

Olav Lefdal

E: olefdal@online.no 

Magne Stubberud
E: mast@hcpetersen.no