Høring kommunedelplan folkehelse

Ny folkehelsestrategi for Asker er på høring, ref. eposter fra juni og juli.

Vi ber klubbene om å sende sine innspill til høringen til post@askeridrettsrad.no innen 10. august. Asker idrettsråd koordinerer alle innspillene fra klubbene. Det enkelte innspill vil synliggjøres i sin helhet (som vedlegg) ved siden av idrettsrådets samlede innspill.

Folkehelsestrategien vil være et førende dokument for kommunens arbeid på mange områder, og det er viktig at idretten tilkjennegir sine meninger!

Ny folkehelsestrategi for Asker er på høring. 

VI ber klubbene om å sende sine innspill til høringen til post@askeridrettsrad.no innen 10. august, slik at Asker idrettsråd koordinerer alle innspillene fra klubbene. Det enkelte innspill vil synliggjøres i sin helhet (som vedlegg) ved siden av idrettsrådets samlede innspill.

Folkehelsekoordinator sendte i juni ut denne eposten til idrettslagene:

Til lag og foreninger i Asker.

Høring Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 med høringsfrist 10. august 2015.

Vi inviterer Askers innbyggere til å gi innspill til hvordan innbyggere og kommunen i fellesskap kan gjøre Asker til et enda bedre sted for alle grupper!

Det står generelt meget bra til i Asker, men hva kan vi sammen gjøre for at alle skal kunne delta og føle seg hjemme?

Innsatsområdene som presenteres er LEVEKÅR, INKLUDERING, LEVENDE NÆRMILJØ, PSYKISK HELSE og AKTIVE ELDRE.

Barn og unge er hovedmålgruppe innen fire innsatsområder.

Planen foreslår et felles løft mellom innbyggere, næringsliv og kommune «Glad i Asker» for å styrke sosiale nettverk i tettstedene og jobbe med hvert av innsatsområdene.

Hva mener dere/du er det viktigste å ta fatt på?

Politikerne i Asker vil høre din mening om folkehelseplanen!

Kontakt folkehelsekoordinator heidi.rustand@asker.kommune.no ved nærmere spørsmål eller henvendelse om foredrag i høringsperioden.

Pva

Ragnar Fuglum

Direktør Kultur, frivillighet og fritid, teknikk og miljø

Med vennlig hilsen

Heidi Kristine Syrdahl Rustand

Folkehelsekoordinator

Mobil: +47 975 37 848

Avd. Kultur, frivillighet og fritid, teknikk og miljø

Kontor: Kunnskapssenteret