Høring Kommuneplan nye Asker kommune – frist 10. mars

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020 – 2032 er i gang.

Asker idrettsråd koordinerer innspill fra alle idretttslagene i Asker, Røyken og Hurum. Vi ber idrettslagene om innspill og råd til idrettsrådet innen 10. mars. 

Kommuneplanen er det viktigste styringsverktøyet til kommunen og innspill som er relevante for idrettslagenes fremtid må reflekteres her. Vi ser frem til å motta deres innspill!

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020 – 2032 er i gang. (Arbeidet med arealdelen igangsettes først i 2020 og vil bli varslet senere.)

For å klargjøre kommuneplanprosessen skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram. 

Det er formannskapene i Asker, Røyken og Hurum som har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram bygger på et bredt politisk og faglig grunnlag. Fellesnemdas tre oppnevnte underutvalg har gitt føringer for programmets valg av satsingsområder, som vil bli utredet og videreutviklet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Asker idrettsråd koordinerer innspill fra alle idretttslagene i nye Asker kommune. Frist for å gi innspill og råd til idrettsrådet er 10. mars. Idrettsrådet gir felles innspill fra idretten som svar på høringen innen kommunens frist 20. mars 2019.

Kommuneplanen er det viktigste styringsverktøyet til kommunen og innspill som er relevante for idrettslagenes fremtid må reflekteres her. Vi ser frem til å motta deres innspill!