Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller

Asker kommune arbeider med sak gjeldende kvalitetsstandard i idrettshaller. I politisk møte av torsdag 26/2 vedtok komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) å sende sak om kvalitetsstandard i idrettshaller ut på høring til AIR og idrettslagene.

Høringsfrist er 10. april.

Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et høringsforslag for AIR forum 25. mars.

For detaljer i saken se vedlagte høringsbrev, saksprotokoll og saksfremstilling med vedlegg. Det er også mulig å se saken på Asker kommunes hjemmesider.

I henhold til det politiske vedtaket skal Asker idrettsråd, i samarbeid med idrettslagene, utarbeide et felles høringsinnspill.

Høringsfrist er satt til 10. april. Saken med høringsinnspill legges så frem for ny politisk behandling i Komite for teknikk, kultur og fritid mest sannsynlig i mai.