Høring ny langtidsplan for idretten

Langtidsplanen for norsk idrett endrer navn til «Idretten vil». 

Det er en ambisjon i idrettsstyret at den neste langtidsplanen som skal vedtas på Idrettstinget i 2019, om mulig skal være enda mer overordnet og retningsgivende, med færre mål enn tidligere.

Utkast til nytt plandokument som skal vedtas på idrettstinget på Lillehammer finnes i lenka til saken på NIFs nettsider.
Høringsfrist er 7. februar 2019.

Høringsnotat

18. desember 2019


Ny langtidsplan for norsk idrett

Idrettstinget i mai 2019 skal vedta en ny langtidsplan for norsk idrett. Norges idrettsforbunds idrettspolitiske dokument (IPD) er en plan som skal være styrende og gi retning for hele den organiserte idretten i Norge.


Det er en ambisjon i idrettsstyret at den neste langtidsplanen som skal vedtas på Idrettstinget i 2019, om mulig skal være enda mer overordnet og retningsgivende, med færre mål enn tidligere.


Forslaget til struktur på det nye dokumentet ble vedtatt av idrettsstyret i april 2018 og ble presentert på ledermøtet på Gardermoen i slutten av mai 2018.


For å utarbeide høringsforslaget ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bestående av Kathe Langvik fra Oslo idrettskrets, Tormod Tvare fra Norges Studentidrettsforbund, Tonje Hinze fra Olympiatoppen, Anja Veum fra Breddeidrettsavdelingen, Torstein Busland og Per Tøien fra idrettspolitisk avdeling.


Prosess for arbeidet:
Arbeidet startet med en spørreundersøkelse til alle landets idrettslag der de ble spurt om å liste opp hvilke områder som etter deres mening er aller viktigst for norsk idrett de neste årene. I tillegg ble de bedt om å foreslå hvilke verdier som bør prege dette arbeidet. NIFs administrasjon fikk inn 886 svar i begynnelsen av juli og formet ut det første innholdsforslaget basert på disse tilbakemeldingene.


Mellom møtene i arbeidsgruppa ble det gjennomført innspillsrunder hvor både enkeltpersoner og organisasjonsledd var med. Dette for å få inn gode faglige bidrag til helheten og for å få et godt grunnlag for en forbedret, neste versjon av dokumentet. Organisasjonsleddenes synspunkter på høringsdokumentet skal ivaretas nå, i forbindelse med idrettsstyrets høring i organisasjonen.


Innspillsrundene omfattet organisasjonssjefene i idrettskretsene, representanter blant generalsekretærer i særforbund, breddeidrettsavdelingen og organisasjonsavdelingen i NIFs administrasjon, samlingen for ungdomsrepresentanter i idrettskretser, ledergruppa i NIFs administrasjon, innspill fra Olympiatoppen og til slutt en gjennomgang under personalsamlingen for NIF sentralt og idrettskretser. I tillegg har det vært mange enkeltpersoner inne med innspill og tilbakemeldinger underveis i prosessen.


Idrettsstyret har blitt orientert om struktur og fremdrift to ganger underveis, men har ikke saksbehandlet sitt eget beslutningsgrunnlag. Idrettsstyret fikk utkastet til høringsdokument til behandling i sitt styremøte 13.- 14. desember 2018.


Idrettsstyrets vedtak:

«Idrettsstyret vedtar å sende vedlagte utkast til ny langtidsplan for norsk idrett på høring i organisasjonen som forberedelse til sak for Idrettstinget. Høringsfristen settes til 7. februar 2019.»


page1image20904
page1image21064

Høringen:
Vedlagt følger høringsutkastet. Det er en ambisjon for idrettspolitisk avdeling å være tilgjengelige for organisasjonen mot slutten av høringsperioden, for utdyping og oppklaringer i høringsdokumentet dersom det skulle være ønskelig. Dette tenker vi å gjøre i form av dialogmøter med særforbund og idrettskretser. Umiddelbart etter høringsfristen skal det etter planen gjennomføres et styrelederforum der det kan være naturlig at langtidsplanen er et tema. Dette for å sikre et best mulig forslag og en best mulig debatt under idrettstinget.


Det er et mål at flest mulige innspill til det endelige tingforslaget skal komme i høringen, før idrettsstyret i sitt møte 11. mars 2019 vedtar forslaget som skal oversendes Idrettstinget. Det er en ambisjon at den nye langtidsplanen skal ha oppnådd størst mulig grad av enighet i organisasjonen før selve idrettstinget, slik at mål og planer for de neste fire årene ikke styres av benkeforslag, men av en gjennomarbeidet plan, basert på høringen.


Av den grunn er det også viktig å presisere at alle innspill – små som store – er viktige for det endelige resultatet. Høringsdokumentet starter med en fyldig innledning som gjerne kan ses på som en slags dreiebok for selve dokumentet.


I tillegg til innspill på det nye navnet, på helheten og innretningen på den nye langtidsplanen, er det fint om innspillene kan grupperes rundt hvert av planens elementer.


Spørsmål om dokumentet kan rettes til per.toien@idrettsforbundet.no. Høringsinnspillene skal sendes inn til innspill@idrettsforbundet.no

 


Med vennlig hilsen

Karen Kvalevåg generalsekretær