Høringsinnspill politisk sak om kvalitetsstandarder på utendørs idrettsanlegg

Idretten har avgitt høringsinnspill til politisk sak om kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg. 

AIR har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter for ulike idretter. Arbeidsgruppen har i felleskap utarbeidet idrettens forslag til kvalitetsstandard. Dokumentet utgjør AIRs innspill til politikerne og er oversendt kommunen innen høringsfristens utløp.

AIR vil takke arbeidsgruppen for stort engasjement og godt håndverk!

Se vedlegg for arbeidgruppens og AIRs innspill til høringen.