Idrettslagene blør og krisepakkene er ikke tilpasset

Asker idrettsråd sendte torsdag 15. april følgende notat til politisk og administrativ ledelse:

Til ordfører og kommunedirektør,

Asker idrettsråd er bekymret for idrettsbevegelsen, barn og unge og frivilligheten i den ekstraordinære tiden vi har stått i de siste 13 månedene. Vi ber kommunen om hjelp og snarlig dialog for en nødvendig kommunal krisepakke. Dette haster.

Vi har bekymringer knyttet til:

  1. Økonomi som grunnlag for organisasjonenes virke / Krisepakke 4
  2. Barn og unges mentale og fysiske helse, herunder frafall fra organisert aktivitet
  3. Slitasje på frivilligheten

ØKONOMI/KRISEPAKKE 4

Idrettslagenes økonomi har blitt kraftig presset de siste 13 månedene. Krisepakkene fra statlig og lokalt hold har vært viktige, kjærkomne og nødvendige. Fjorårets innretning med statlig inndekking av inntil 70% av tapte inntekter og kommunens supplering av store deler av det resterende gav en svært viktig ro i organisasjonene til å kunne konsetrere seg om å opprettholde de aktivitetene man har fått mulighet til å gjennomføre. 

Idrettslagene erfarer at foreldrene i år ikke i like stor grad er med på dugnaden gjennom å betale kontingenter og treningsavgifter. Medlemmene har gjennom det siste året fått et helt annet «produkt» enn de i fjor betalte for, og er mer nølende med å støtte på samme måte også i år. Idrettslag som har ansatte har samme kostnadsbase med sterkt reduserte inntekter når det overhodet ikke er mulig å gjennomføre arrangement og de fleste aktiviteter er begrensede. Mange idrettslag har igjen permittert ansatte og enda flere er i ferd med å sende/vurdere permitteringsvarsel. I tillegg mister idrettslagene både mindre og større sponsorer, idet næringslivet også har en tøff hverdag. 

Krisepakke 4 har ikke samme innretning som fjorårets krisepakker til idretten og treffer svært dårlig for idrettslagene.

  • Ordning med 15% av momskompensasjonen er å regne som «et klapp på skulderen» og ikke reell krisehjelp – selv om vi selvsagt er takknemlige.
  • Under ordningen for tilskudd i forbindelse med avvikling av aktivitet eller arrangement er det lite støtte å hente for idretten.  Det har i prinsippet ikke vært lov eller mulig å avvikle arrangementer og aktivitetstilbudet har vært sterkt redusert. Dette betyr i prinsippet atordningen ikke treffer i det hele tatt. 

BARN OG UNGES MENTALE OG FYSISKE HELSE

Vi er bekymret for barna og spesielt ungdommen vår! Vi er bekymret for både fysisk og psykisk helse her og nå, og langsiktige følger av nedstenging av idrettsaktiviteten. Vi ser at lag går i oppløsning, møteplasser mistes, barn opplever ensomhet, bredde- og eliteutøvere mister motivasjon, ungdomstrenere mister inntekter og sosiale arenaer ikke er mulig å holde åpne. Den organiserte idretten har sjelden vært viktigere som felles arena.

Kostnadene i dette bildet er vanskelige å kvantifisere, men viktige å ta tak i i fellesskap.

SLITASJE PÅ FRIVILLIGHETEN

Frivilligheten i idrettslagene er formidabel og har være enestående under pandemien. Alle ekstra tiltak og påpasselighet for å sikre at minimumsaktiviteten kan holdes i gang innenfor de til enhver tid gjeldende regler har imidlertid ført til stor slitasje, og det har vært liten mulighet for nyrekruttering. Hvordan dette vil slå ut i Askeridretten er ikke godt å si, men også her må v ta tak i fellesskap. 

Det å hjelpe frivillige organisasjoner gjennom koronakrisen er også bidrag til samfunnets beredskap for fremtidige kriser, slår rapporten «Frivillighet og koronakrisen» fast. Det å ivareta frivilligheten idretten – i den største delen av frivillige organisasjoner i Asker – må prioriteres. 

 For ordens skyld vil vi påpeke at Norges idrettsforbund og særforbundene jobber intensivt med alle de tre punktene for påvirkning på statlig tiltakspakke og egen innsats i alle organisasjonsledd for å motivere til å komme tilbake til idretten både som utøvere og frivillige (prosjekt Pandefri).

Gorm Haugen, styreleder og
Gry E. Garlie, daglig leder

Etterskrift: Kommuneledelsen sendte allerede fredag svar på henvendelsen med forståelse for bekymringen og informasjon om at idrettsrådet innkalles til et møte om temaet i nærmeste fritid. I mellomtiden har også regjeringen signalisert at den signaliserte krisepakken må tilpasses bedre idretten.