Idrettslagene får en økning i LAM midlene for 2021

Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet til idrettslagene i Asker er fordelt for 2021. I tillegg til den ordinære tildelingen på kr. 8 393 156 fikk idretten en gledelig styrking av årets fordeling med ytterligere 50 millioner kroner fra regjeringen. For Asker utgjorde dette kr. 998 737 ekstra midler til barn og unge. Med ekstratildelingen fulgte konkrete anbefalinger.

Til sammen er dette en formidabel økning fra i fjor og vil komme godt med for idrettslagene.

LAM midlene fordeles etter årsmøtevedtatte kriterier:

  1. Alle klubber og lag i Asker som er registrert i NIF og driver aktivitet for barn (6-12 år) og/ eller ungdom (13-19 år) får støtte. Alle stønads-berettigede lag tildeles minimum kr 5 000.

    Hovedkriteriet for tildeling er aktivitetstall fra Samordnet registrering og rapportering i NIF. Hovedandelen av potten tildeles i ren hodestøtte ut fra lagenes innrapporterte medlemstall i henhold til KUD/NIFs anbefaling. Den eldste gruppen tildeles dobbelt så mye per medlem som den yngste gruppen.

    Fordeling: 80%
  2. For å styre noen av midlene direkte til aktivitet knyttet til inkludering, økonomisk vanskeligstilte og samarbeid mellom idrett og kommune settes en andel av midlene av til tiltak rettet mot Aktive Lokalsamfunn – det vil si prosjekter/tiltak i idrettslagene relatert til aktivitet som bidrar til inkludering av flere barn og unge. Dette er også i henhold til føringer for ekstraordinært tilskudd fra KUD/NIF.

    Fordeling: 20%

Se vedlegg 2 og 3 for fordeling til den enkelte klubb og les mer om LAM midlene til idrettslagene på NIFs temasider.

Utbetalingen av ordinær og ekstraordinær tildeling kommer som separate utbetalinger, mens utregningene for utbetalingene er basert på totalt tilskudd tilgjengelig. Vedlegg 2 viser helhetlig utbetaling, mens vedlegg 3 viser hvor stor andel av tildelingen som er knyttet op mot kriterier for Aktive Lokalsamfunn sammen med kriteriene knyttet til ekstraordinær tildeling.

Vedlegg 1) Brev fra KUD/NIF relatert til ekstraordinær tildeling
Vedlegg 2) Total tildeling hodestøtte og Aktive Lokalsamfunn
Vedlegg 3) Fordeling Aktive Lokalsamfunn

Vi ønsker lykke til med all aktivitet midlene bidrar til å generere!