Informasjon om prioriteringsmodellen

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i kommunen. AIR ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet og rettferdighet for idrettslagene og idrettsrådets arbeid, og har derfor benyttet betydelige ressurser på å utvikle en prioriteringsmodell som et viktig underlag for idrettsrådets diskusjoner og beslutninger knyttet til anleggsprioriteringsliste. Modellen er utviklet i tett samarbeid mellom konsulentselskapet Atkins Norge, idrettsrådet og idrettslagene.

Brukerveiledning for idrettslagene og idrettsrådet ligger vedlagt. 

Prosessen fra idé om kvalitativt verktøy til endelig resultat har involvert følgende elementer:

2012

Politikerne utfordrer idrettsrådet til å utvikle mer forutsigbare kriterier for prioritering av anleggsinvesteringer

2013

Styret i idrettsrådet gjennomfører flere AIR Forum med fokus på elementer som skal være førende i Askeridrettens anleggsprioriteringer

Høstseminaret til Asker idrettsråd vedtar prioriteringsliste etter omfattende workshop etter gitte kriterier.

2014

Idrettsrådet arbeider med kriterier knyttet mot langsiktig strategi som skal bidra til å gi føring for kriterier knyttet til prioriteringsarbeidet for nye idrettsinvesteringer.

 

Idrettsrådet tar initiativ til et møte mellom rådmannen, idrettsrådet og ekstern konsulent for å diskutere muligheten for å etablere et arbeid med mål om å forbedre prioriteringskriteriene som benyttes til prioritering mellom anleggsinvesteringer

2015

Idrettsrådet avsetter midler i budsjett 2015 til å igangsette et arbeid for en metodisk tilnærming av problemstillingen

 

Idrettsrådet samhandler tett med ekstern konsulent for å sette rammeverket til prioriteringsmodellen

 

Idrettsrådet inviterer idrettslagene til å fylle ut skjema for kommende anleggsinvesteringer

 

Idrettsrådet og konsulent presenterer rammeverket og modellens muligheter for idrettens representanter på AIRs høstkonferanse. Innspill fra idrettslagene benyttes i nye gjennomganger mellom idrettsrådet og konsulent. Revidering av modellen skjer etter innspill fra idrettslagene

 

2016

AIR presenterer endelig modell for idretten i AIR Forum

 

Styret oversender idrettsrådets innspill til rådmannens arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-28,  inkludert rådet prioriteringsliste for nye idrettsinvesteringer. Arbeidet er tuftet på egenutviklet modell som beslutningsstøtte.

 

AIR har gjennom året jobbet med optimalisering av modellen og brukermanual for enhetlig forståelse av modellen. Nytt styre vil vurdere vektingen for en eventuell revidering slik at modellen til enhver tid er i henhold til dagens behov.

De enkelte idrettslagene har meldt inn sine prosjekter og selv gitt dem skår fra 1 til 6 innenfor de enkelte kriteriene som er gitt i modellen. Modellen inneholder 20 ulike kriterier som er gitt en innbyrdes vekting av idrettsrådets styremedlemmer. I tillegg til den automatisk genererte prioriteringslisten som kommer ut av modellen, har styret lagt følgende til grunn for sin prioritering:

I.         Anlegg som allerede har finansiering, men som trenger kommunens lånegaranti for å bli tildelt tippemidler,
     prioriteres.
II.        Et utvalg av mindre anlegg som til sammen har en kostnadsramme på ca 1 million kroner, prioriteres.
III.       Anlegg som er forbundet med stor grad av usikkerhet med hensyn på reguleringsplan el.l. blir satt på vent

AIR har tatt både idrettslagene og politikerne på alvor og gjort et svært grundig arbeid knyttet til å utarbeide et best mulig utgangspunkt for å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i Asker.

AIR påser at idrettens prioriteringsprosess er godt koordinert med kommunens planprosess for å sikre effektiv saksbehandling.

Idrettsrådet vil takke idrettslagene for stor innsats i bidrag til å ferdigstille en modell som idretten i Asker enes om som felles utgangspunkt for hvordan arbeide med anleggsprioriteringer i årene som kommer.