Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov

Asker kommune og Asker idrettslag samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten. I denne forbindelse er det utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse som er sendt idrettslagene.

Frist for å svare på undersøkelsen er 1. september og det bes om ett svar per idrettslag. Svarene vil danne grunnlag for ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og er svært viktige innspill i arbeidet som legges i å få et best mulig bilde av både nåsituasjon og fremtidige behov innen idrettssektoren.

Følgende epost er i dag sendt til idrettslagene:
TIL IDRETTSLAGENE

Asker kommune og Asker idrettsråd samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten, ref. informasjon i epost av 30/6-15. Innhenting av informasjon fra det enkelte idrettslag er svært viktig i denne sammenheng.

Vedlagte link fører deg til en relativt omfattende spørreundersøkelse knyttet til idrettslagenes ståsted.

Noen momenter:

  • Vi ber om én besvarelse per idrettslag
  • Svarene vil bli brukt som underlag i ny kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Det er dessverre ikke mulig å mellomlagre svarene i undersøkelsen. Vi oppfordrer deg derfor først til å lese gjennom vedlagte PDF med alle spørsmålene, slik at du kan gjøre deg en oppfatning av hvilken informasjon du trenger før du starter besvarelsen. Siste godkjente årsregnskap er eksempelvis viktig for å besvare spørsmål knyttet til idrettslagets økonomi.
  • https://survey.enalyzer.com/?pid=pefgiq6t
  • Svarfrist er 1. september.

Det er viktig å ha et korrekt bilde av idrettslagets situasjon og derfor viktig at du som svarer avsetter nok tid og har relevant informasjon tilgjengelig. 

Kontakt undertegnede eller Ingvild Becke i analyseteamet i Asker kommune om du har spørsmål. Ingvild treffes på ibecke@asker.kommune.no og 66 90 91 69.

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare!

På vegne av

Asker idrettsråd

………………………………

Gry E. Garlie
Daglig leder
Asker Idrettsråd

Følg oss på Facebook

M: 90 78 15 15

E: gry@askeridrettsrad.no
W: www.askeridrettsrad.no