Kommunale aktivitetsmidler 2017

Kommunale aktivitetsmidler for 2017 er tildelt etter søknad fra klubbene i oktober 2016. 25 klubber har søkt på midler til over hundre gode aktivitetstiltak for, i all hovedak, barn og unge i kommunen vår.

Asker idrettsråd har styrebehandlet tildeling av midlene og tildelt kr 850 000 øremerket kommunale aktivitetsmidler til idrettslagene. I tillegg har Asker idrettsråd benyttet kr 100 000 til prosjekter rettet mot ulike utsatte grupper, dette i henhold til årsmøtevedtak av 2016.

Asker idrettsråd takker klubbene for gode søknader og et fantiastisk engasjement for å sikre attraktive, kvalitetsmessig gode og inkluderende aktiviteter i sine klubber.

Se vedlegg for endelig tildeling.