Kommunale aktivitetsmidler 2021 – frist 31. mars

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler 2021 med søknadsfrist 31. mars 2021. Idrettslag som søker må være tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler.

Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Dersom ditt idrettslag mottok midler fra tilskuddet i 2020 må rapport fra tildelte midler leveres for å være berettiget midler for 2021, se vedlagte rapporteringsskjema.

Kriterier for tilskuddet ligger vedlagt. Husk å beskrive aktiviteten det søkes tilskudd for med henblikk på hvordan oppfylle et eller flere kriterier. Husk også maksimalt søknadsbeløp på kr. 30 000 per aktivitet.

Søknad sendes kun ved å benytte elektronisk søknadsskjema (se punkt 1 under). Her kan man også legge ved eventuelle vedlegg til søknaden. Dersom klubben mottok støtte forutgående år skal rapport for tiltak(ene) foreligge før nye midler tildeles.

Styret i AIR vurderer søknadene og innstillingen drøftes med Asker kommune. Innstilling skal være ferdig behandlet i løpet av april 2021 og kommer til utbetaling til idrettslagene i begynnelsen av mai 2021.

Fremgangsmåte elektronisk søknad:

1) Her fnnner du søknadsskjema. 

2) Skriv inn all data og informasjon. Husk å være konkret og synliggjør prosjektets innhold ift kriteriene som gjelder.

3) Last opp eventuelle vedlegg, inkludert rapporteringsskjema for tildeling 2020.

4) Bekreft søknaden ved å gjengi bekreftelseskode

5) Trykk «send» skjema

6) Kvittering mottas til epostadresse oppgitt i søknadsfelt

Lykke til!


Spørsmål om kriterier eller søknadsprosess rettes til post@askeridrettsrad.no.