Koronapandemiens påvirkning på idretten i Asker

Asker idrettsråd er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og koordinerer innspill fra 95 idrettslag med over 36 000 medlemmer i Asker kommune. Idrettsrådets hovedoppgave er å bidra til bedre rammevilkår for idretten. SSB sitt satellitt regnskap for frivilligheten i Norge viser at Idretts Norge bidrar med nærmere 19 milliarder i gratis arbeid som kommer samfunnet til gode. Dugnadsinnsatsen blant våre idrettslag i Asker utgjør en særdeles viktig innsats for at vi skal ha et godt lokalsamfunn i Asker som gir rom for vekst og utvikling av Askers innbyggere. Dette er forebyggende helsearbeid. Møteplassene som organiseres av idrettens frivillige apparat er uvurderlige for trivselsfaktoren i bygda vår og idrettslagene sysselsetter i tillegg et anselig antall årsverk i kommunen.

Askeridretten står ovenfor en meget krevende situasjon der det meste av all organisert aktivitet er stengt grunnet den pågående koronaviruspandemien. Det er usikkert når aktiviteten kan starte opp igjen og dette har allerede fått store økonomiske konsekvenser for idrettslagene, som i alle hovedsak baserer sin drift på medlemskontingent, treningsavgift og inntekter fra arrangementer. Det er i disse dager åpnet for begrenset aktivitet og flere idrettsflater utendørs er åpne. Ingen kan ennå si når idretten kan starte i full skala igjen.

Vi opplever stor velvilje både nasjonalt, regionalt og lokalt for å minimere negative samfunnsmessige effekter av koronaviruset. Vi opplever samtidig at det er uklart hvem (NIF, fylkeskommune, departement, kommune og idrettskrets) som tar tak i/ansvar for ulike elementer som påvirkes.

Vi har kjennskap til at enkelte idrettsråd i landet er bedt om å «innberette» tiltak til sin kommuneledelse man mener er nødvendige for å sikre at idretten står like sterkt i lokalsamfunnet etter at koronasmitten ikke lenger legger føringer for samfunnsaktiviteten. Dette for at kommunen skal ha samlet oversikt i sine vurderinger knyttet til krisepakker fra myndighetene.

Idretten – en stor næring i kommunen

Idrettslagene lever av aktivitet, som i all hovedsak leveres av frivillige rundt omkring i kommunen. I tillegg har enkelte idrettslag ansatte knyttet til både administrasjon og aktivitet. Ansatte i idretten i Asker er i realiteten en næring i seg selv. Vi etterspør og kjøper tjenester innen anlegg, utstyr, tekstil og tjenester. Samtidig er vi en stor arbeidsgiver, faktisk en av de aller største i kommunen. Når all aktivitet legges ned får dette selvsagt store effekter både for næringen og for enkeltpersoner. Effektene er ulik relatert til stillingsprosenten den enkelte har i idrettslaget og vi er spesielt bekymret for trenere/støttepersonell med oppdrag tilsvarende mindre enn 0,75 G. Svært mange av disse er ungdommer og unge voksne i sårbare situasjoner, der denne inntekten ofte er viktigste inntektskilde.

Større idrettslag har også ansatte ressurser som per nå er permitterte. Dette kan være av betydning om det blir behov for bistand til nye oppgaver i tiden som ligger foran oss. Idretten i Asker har gode kommunikasjonskanaler og kontaktinformasjon til engasjerte folk som vanligvis er frivillige, tillitsvalgte medlemmer og som er vant til å stille opp på dugnad.

Vi ønsker å få vurdert mulighetene til å kunne gi bidrag eksempelvis til følgende:

 • benytte ansatte i idrettslagene til vedlikehold og andre nyttige oppgaver knyttet til idrettsanleggene eller andre formålsbygg
 • benytte ansatte i idrettslagene som er vant med å arbeide med barn og unge, til andre oppgaverrelatert til barn og unge i kommunen
 • benytte ansatte i idrettslagene som vakter og for å spre informasjon for å sikre at idrettsanleggog andre forsamlingssteder ikke benyttes av allmennheten så lenge myndighetene opprettholder strenge smitteverntiltak
Covid 19 – økonomiske konsekvenser for idretten

Norges idrettsforbund gjennomførte nylig en undersøkelse for å kartlegge hvordan idrettslagene rammes økonomisk av pandemien.

Her ser du hvordan tapene er rapporter i Asker

Foreløpige tall for Asker viser at de 33 idrettslagene som foreløpig har rapportert har et netto tap på 13 millioner kroner for perioden det er rapportert på. Undersøkelsen har kun sett på tapte arrangementskostnader for perioden mars-juni.

Idretten som arbeidsgiver

Asker idrettsråd foretok i tillegg en spørreundersøkelse om ansatte-ressurser i idrettslagene rett før påsken:

Tallene viser at idrettslagene er en betydelig arbeidsgiver i Asker, at de ansatte i veldig stor grad (70%) er blitt permittert og at det er små stillingsprosenter man i all hovedsak prater om (0,32%).

Følgende ansatte kategorier finner vi i Asker og tallene over er fordelt innenfor disse:

 • Administrasjon
 • Utøvere/trenere
 • Idrettsfritidsordning (IFO=SFO gjennom idretten)
 • Aktive Lokalsamfunn
 • Anlegg

Mange av stillingene som er berørt er deltidsstillinger der de berørte mister sin eneste inntektskilde. Dette er stillinger som i stor grad faller utenfor statlige garantier. Vi frykter at kompetansen som idrettslagene har brukt mange år og mye ressurser på å bygge opp, og som vi er så stolte av, skal forsvinne.

Av tiltakene som regjeringen har iverksatt så langt kan idrettslagene i Asker i varierende grad benytte seg av følgende:

1. Generelle lettelser for virksomheter med ansatte
– Redusert arbeidsgiveravgift
– Utsatte frister for innbetaling av avgifter
– Forbedrede regler for sykemelding og permittering

2. Særlig tilskudd til inntektsbortfall i mars/april

Norges idrettsforbund og annen frivillig sektor har fått 700 millioner fra kulturdepartementet som skal gå til å dekke tapt inntekt rettet mot arrangementer i mars/april. Regjeringen sendte fredag ut en pressemelding vedrørende videre framdrift når det gjelder søknadsrutiner og hvordan idrettslagene skal dokumentere sine krav.

Hvordan fordelingen vil bli er ennå uklart og idrettslagene rapporterer i disse dager direkte til NIF. Asker idrettsråd søker å få oversikt over hvilke områder som faller utenfor ordningen, og som vi i så

fall ønsker en dialog med kommunen om. Vi er i løpende dialog med Viken idrettskrets.

3. Tiltakspakke 2, kontantstøtte som delvis inndekning av faste kostnader
Tiltakspakken er så langt utformet slik at den kun gjelder for virksomheter med ansatte og må være registrert som næringsdrivende. Innenfor kommunen vil denne kunne avhjelpe situasjonen for Frisk Asker og noen av de lagseide idrettsanleggene. Regelverket for tiltakspakken er ennå ikke endelig godkjent og NIF har sammen med andre aktører fra frivillig sektor påpekt at pakken også må omfatte foreninger, stiftelser og andre institusjoner som ligner ordinær næringsvirksomhet, men som ikke er skattepliktige enheter.

De ovennevnte tiltakene fra regjeringen er solide bidrag for å bedre situasjonen for idrettslag i Asker. Reglene er dog ikke klare, og det kan oppstå hull som ikke gir tilfredsstillende sikkerhetsnett for enkelte av våre aktiviteter og lag.

Avhjelpende tiltak ut over hva som ligger i tiltakene iverksatt av regjeringen kan være:

 • gratis halleie for idrettslagene i hele Asker i sin helhet ut året (trening og arrangement uavhengig av hvor i kommunen kommunalt anlegg ligger)
 • opprette tilskuddsordning for idrettslagseide anlegg for å sikre gratis trening også i disse anleggene ut året
 • opprette egen tilskuddsordning som idrettslagene kan søke støtte fra når aktiviteten i lagene er gjenopptatt
 • tilskuddtilheltnødvendigvedlikeholdavlagseideanlegg
  Videre ønsker Asker idrettsråd å trekke fram noen andre aktuelle problemstillinger:
IFO/SFO ordninger

I Asker har flere idrettslag, på lik linje med kommunen, måttet stenge ned sine idrettsfritids- ordninger og permittere i tråd med regjeringens beslutning. Noen av idrettslagene som rammes av stengning er:

1. Asker Fotball
2. Asker Tennisklubb
3. IL Ros
4. Asker Turnforening
5. Nesøya IL
6. Holmen Tropp og Turn
7. Asker basketball Club
8. Gui Sportsklubb
9. Asker skiklubb
10. Holmen Tennisklubb
11. Frisk Asker Hockey
12. Holmen IF

Eksempelvis har Asker Fotball måttet stenge sin fotballfritidsordning (FFO) og det er i alt permittert seks ansatte. Asker Fotball FFO tilføres 300.000 kr pr mnd. i inntekter fra FFO. Disse bortfaller i tiden tilbudet er stengt, mens flere av kostnadene til drift av klubben løper som normalt. Overskuddet fra FFO brukes bl.a. til utstyr og aktiviteter i hele idrettslaget og utstrakt samfunnsarbeid for utsatte grupper i Asker (Asker United). Konsekvensen kan bli et dårligere tilbud til spesielt sårbare målgrupper om nedstengingen vedvarer. Disse utfordringene er gjeldende for alle idrettsklubber som har idrettsfritidsordning. Tapet av inntekt rammer barn og unge i breddeidretten om situasjonen vedvarer.

Kontingenter

Idrettslag har allerede vært nødt til å permittere trenere og ledere. Medlemmene risikerer å få et dårligere tilbud, og idrettslagene vil muligens måtte vurdere å høyne treningsavgiften. Det vil i tilfelle være svært ødeleggende. De beste tiltakene vi har innenfor inkludering er det idrettslag med ansatte som drifter. Om det blir dyrere å være medlem av idrettslaget vil barn fra lavinntektsfamilier sannsynlig forsvinne først fra medlemslistene. Det vil i tilfelle være svært ødeleggende. Ikke bare for idrettslagene, men for barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier i Asker.

Grasrotandelen

Grasrotandelen, et viktig supplement på inntektssiden for mange idrettslag, reduseres i 2020 på bakgrunn av manglende spillobjekter (kamper som ikke arrangeres).

Totalt mottatt i 2019 for klubber i nye Asker kommune: Kr. 1 616 830 = Kr. 134.736 pr måned i gjennomsnitt.

0,93 millioner av dette beløpet gikk til «gamle» Asker 0,44 millioner til «gamle» Røyken
0,24 millioner til «gamle» Hurum

Vedlikeholdskostnader, kommunale vs. idrkttslagseide

Etter det vi erfarer vil Asker kommune bruke nedstengingen til å gjøre vedlikeholdsoppgaver, blant annet på idrettsanleggene med bruk av egne mannskaper. Vi ber om at kommunen også tar lagseide anlegg med i vurderingen når det gjelder vedlikehold og finansiering av dette. Eksempelvis vil kommunens to golfbaner og lagseide gressbaner kunne lide av manglende inntekter til å dekke nødvendig vårvedlikehold.

Vi anser det også som svært viktig at Asker kommune, uavhengig av den oppståtte situasjonen forårsaket av koronapandemien, gjennomfører harmonisering av satser og tilskudd på idrettsområdet. Likebehandling fra fellesskapet er helt avgjørende i den krevende situasjonen vi er i nå, se også Asker idrettsråds innspill til HP 2021-24 vedlagt.

Idrettsrådet og kommunen har sammenfallende ønske om å videreføre en sterkest mulig idrettssektor i bygda. For å bevare mangfoldet i idrettstilbudet i Asker ønsker Asker idrettsråd, på vegne av idrettslagene, en videreføring av dialogen med Asker kommune.

Vi ber om et møte så raskt som mulig for å se på hvordan vi i fellesskap kan finne gode løsninger på områdene vi har adressert sett i relasjon til statlige, regionale og kommunale tiltakpakker.


Karina Messel Gry E. Garlie
Styreleder Daglig leder

Vedlegg: