LAM fordeling og kriterier 2013

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF). 

Asker idrettsråd fordeler kr 2 170 878 for 2013.

På årsmøtet i AIR 10. mars 2010 ble det besluttet følgende: ”De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i retningslinjene for de kommunale tildelingene, og LAM-midlene fordeles i sin helhet i hht tallene fra idretts-registreringen (aldersgruppene 6-12 og 13-19)”. AIR mener at vi på denne måten også ivaretar de bakenforliggende hensyn som ligger til grunn for NIFs anbefaling på dette punkt.

 Fra NIFs brev til idrettsrådene 2013:
«Målgruppene er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Begge gruppene skal tilgodeses i alle idrettsråd. NIF ønsker at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis skal prioriteres i forhold til barn – eksempelvis 2/3 mot 1/3 av totalbeløpet idrettsrådet har til fordeling.»

Asker Idrettsråd har fulgt denne anbefalingen og fordelingen er per 15/7 ferdigstilt fra idrettsrådets side. Fordelingen er oversendt NIF, som utbetaler løpende saksbehandling.

Totalt har AIR fordelt kr. 2 170 878.