LAM midler er fordelt

Asker idrettsråd har fordelt årets tildelte aktivitetmidler fra Kulturdepartementet (LAM) på kr 3 930 703. Årets rekordoverføring til idretten gir en merutbetaling på 41% sett i forhold til fjoråret og hele 81% i forhold til 2013!

Idrettslagene kan se frem mot en hyggelig utbetaling i løpet av august/september. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet rettes spesielt mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

Kriterier for fordeling:

Årsmøtet i AIR 10. mars 2010 besluttet føgende: «De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i retningslinjene for de kommunale tildelingene, og LAM-midlene fordeles i sin helhet i hht tallene fra idretts-registreringen (aldersgruppene 6-12 og 13-19)». AIR mener at vi på denne måten også ivaretar de bakenforliggende hensyn som ligger til grunn for NIFs anbefaling på dette punkt.

Les mer om NIFs anbefalte kriterier og retningslinjer fra KUD på Norges idrettsforbunds hjemmeside.

Prosess og kroner:
Asker Idrettsråd (AIR) har ferdigstilt årets fordeling. Denne er oversendt NIF, som utbetaler etter løpende saksbehandling. Klubbene kan forvente seg en hyggelig utbetaling allerede i løpet av august.

Mens det i fjor ble fordelt kr 2 782 127 til idrettslagene i Asker, har AIR i år fordelt kr. 3 930 703 – en økning på hele 41% sammenlignet med fjoråret. Se vedlegg for fordeling per idretteslag.

For øvrig får idretten 64 % av spillemidlene i år. Dette er et stort steg opp fra fjorårets 56%, og er i tråd med opptrappingsplanen regjeringen har for idrettens andel av spillemidlene.