Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010.

Beløp til fordeling i 2016 er på hele

4 181 012 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.

Overordnet:

Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 29. april 2016, ble det avsatt 315 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). 

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF). Asker idrettsrådhar i år fordelt kr. 4 181 012,-.

 

Kriterier:
På årsmøtet i AIR 10. mars 2010 ble det besluttet følgende:»De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i retningslinjene for de kommunale tildelingene, og LAM-midlene fordeles i sin helhet i henhold til tallene fra idrettsregistreringen  (aldersgruppene 6-12 og 13-19)». AIR mener at vi på denne måte også ivaretar de bakenforliggende hensyn som ligger til grunn for NIFs anbefaling på dette punkt. 

 

NIFs anbefaling til idrettsrådene er å innlemme følgende grupper ved fordeling av midlene for 2016:
1.            Antall aktive barne- og ungdomsmedlemmer i aldersgruppen 6-19 år
2.            Antall aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
3.            Antall barn i idrettsskoler 
4.            Antall medlemmer i aldersgruppen 6-19 år

Les mer om NIFs anbefalte kriterier og retningslinjer fra KUD på Norges idrettsforbunds hjemmeside.

 

Fordeling:

Asker idrettsråd har fulgt anbefalingene til NIF og fordelingen av kr 4 181 012 er oversendt NIF, som utbetaler etter løpende saksbehandling. Klubbene kan vente seg utbetaling i første halvdel av oktober.

Se vedlegg for fordeling per idretteslag. Fordelingen er gjort etter årsmøtevedtak fra 2010, slik at alle klubber som har aktive medlemmer i alderen 6-19 år, har funksjonshemmede idrettsutøvere og/eller har idrettsskoler mottar støtte fra tilskuddet.

 

 

Kontakt daglig leder AIR ved spørsmål til fordelingen.