Lokale aktivitetsmilder (LAM) 2017

Asker idrettsråd (AIR) har foretatt fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet. Fordelingen er gjennomført etter kriterier besluttet på årsmøte i AIR 2010. 

Beløp til fordeling i 2017 er på hele 4 460 951 og gir idrettslagene et godt tilskudd til aktivitet for barn og unge.

Overordnet:

Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål ble det avsatt 337 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). 

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF). Asker idrettsrådhar i år fordelt kr. 4 460 951.

 

Kriterier:
På årsmøtet i AIR 10. mars 2010 ble det besluttet følgende:»De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i retningslinjene for de kommunale tildelingene, og LAM-midlene fordeles i sin helhet i henhold til tallene fra idrettsregistreringen  (aldersgruppene 6-12 og 13-19)». AIR mener at vi på denne måte også ivaretar de bakenforliggende hensyn som ligger til grunn for NIFs anbefaling på dette punkt. 

 

Fordelingen er basert på tallgrunnlaget fra samordnet søknad og rapportering for 2016. NIFs anbefaling til idrettsrådene er å innlemme følgende grupper ved fordeling av midlene for 2016:
1.            Antall barne- og ungdomsmedlemmer/aktive medlemmer i aldersgruppen 6-19 år
2.            Antall barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
3.            Antall barn og unge i idrettsskoler 

Les mer om NIFs anbefalte kriterier og retningslinjer fra KUD på Norges idrettsforbunds hjemmeside.

 

Fordeling/oppsummering:

Se vedlegg for fordeling per idretteslag. Fordelingen er gjort etter årsmøtevedtak fra 2010, slik at alle klubber som har aktive medlemmer i alderen 6-19 år, har funksjonshemmede idrettsutøvere og/eller har idrettsskoler mottar støtte fra tilskuddet.

 

Asker idrettsråd har fulgt anbefalingene til NIF, benyttet aktive medlemmer og har foretatt fordelingen av kr 4 460 951 som er oversendt NIF/AIK. NIF/AIK utbetaler etter løpende saksbehandling. Klubbene kan vente seg utbetaling i første halvdel av november. 

 

Kontakt daglig leder AIR ved spørsmål til fordelingen.