Medlemstall AIR 2013

Oversikten under viser alders- og kjønnfordeling i klubber og foreninger tilknyttet AIR i 2013.