Mer lokale aktivitetsmidler (LAM) til Askeridretten!

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF) og det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn og ungdom som skal tilgodeses. I Akershus er det idrettsrådene som innstiller på denne fordelingen

Som et direkte resultat av at idretten får en større andel av overskuddet fra Norsk Tipping i 2014, har LAM-ordningen også økt. Asker idrettsråd har fordelt  kr. 2 782 127 til idrettslagene i Asker for 2014, en økning på hele 28% sammenlignet med fjoråret.

Kriterier for fordeling:
Årsmøtet i AIR 10. mars 2010 besluttet føgende: ”De NIF-anbefalte kriteriene innarbeides i retningslinjene for de kommunale tildelingene, og LAM-midlene fordeles i sin helhet i hht tallene fra idretts-registreringen (aldersgruppene 6-12 og 13-19)”. AIR mener at vi på denne måten også ivaretar de bakenforliggende hensyn som ligger til grunn for NIFs anbefaling på dette punkt.

Les mer om NIFs anbefalte kriterier og retningslinjer fra KUD på Akershus idrettskrets sin hjemmeside.

Prosess og kroner:
Asker Idrettsråd (AIR) har ferdigstilt årets fordeling. Denne er oversendt NIF, som utbetaler etter løpende saksbehandling. Klubbene kan forvente seg en hyggelig utbetaling denne høsten.

Mens det i fjor ble fordelt kr 2 071 000 til idrettslagene i Asker, har AIR i år fordelt  kr. 2 782 127 – en økning på hele 28% sammenlignet med fjoråret.

For øvrig får idretten 56 % av spillemidlene i år. Dette er altså et steg opp fra fjoråret, og er i tråd med opptrappingsplanen regjeringen har for idrettens andel av spillemidlene. Prosentandelen vil justeres opp ytterligere neste år.