NIF minner om underslagsforsikring for klubber

Norges Idrettsforbund minner om klubbenes selvstendige plikt til å tegne underslagsforsikring. Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring. 

Underslagsforsikring for klubber
Norges Idrettsforbund minner om klubbenes selvstendige plikt til å tegne underslagsforsikring. 

I NIFs lov § 2-11 punkt 7 er det hjemlet at alle organisasjonsledd tilknyttet NIF skal sørge for at organisasjonsleddet skal:

  • Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene).
  • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.

Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring. 

NIF har imidlertid tegnet en felles underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring som dekker samtlige organisasjonsledd tilknyttet NIF, med unntak av klubbene. Klubbene må selv tegne en egen forsikring

Det gjøres oppmerksom på at hvis klubben har klubbforsikring i IF:http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/Klubbforsikring.aspx så er underslagsforsikring inkludert i denne forsikringen.

NIFs felles underslagsforsikring gjelder følgende:

  • Dekker alle organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene. Dvs. at følgende organisasjonsledd er dekket innenfor denne ordningen: Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner og idrettsråd.
  • Dekker alle ansatte og valgte tillitsvalgte.
  • Dekker opp til kr. 1 million pr. skadetilfelle.
  • Egenandel kr. 25.000 pr. skadetilfelle.
Hvis organisasjonsleddet ønsker en dekning utover NIFs fellesforsikring står det enkelte organisasjonsledd fritt til å tegne en egen forsikring som har dekning utover fellesforsikringen.
Hvis det skulle oppstå skadetilfeller som faller inn under NIFs fellesforsikring, tar dere kontakt med IF på telefon 02400.