Revidering av samarbeidsavtale mellom AIR og kommunen

Samarbeidsavtalen mellom Asker idrettsråd og kommunen er under revidering. Den politiske saken gjeldende revidering av samarbeidsavtalen er delt i to; en del der partene har gjennomgått en evaluering av hvordan avtalen har fungert i perioden og en del der partene utarbeider revidert forslag til ny samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen var tema for AIR Forum 29/1 2014 og sak på årsmøtet 2014. Revidert forslag til ny samarbeidsavtale legges frem for årsmøtet til AIR 2015.

Vedlagt ligger:

  • AIRs evaluering av hvordan avtalen har fungert i perioden
  • AIRs forslag til utgangspunkt for revidert avtaleverk (av februar 2014)
  • Rådmannens forslag til revidert samarbeidsavtale, fremlagt i TKF desember 2014

I tillegg:

Epost til leder Natur og idrett av 12/12-2014:

«Asker idrettsråd (AIR) behandlet kommunens (AK) forslag til samarbeidsavtale mellom AK og AIR, mottatt 14. november 2014, i styremøte av 1. desember 2014.

Forslag datert 11. november til revidert samarbeidsavtale er godkjent av styret, med tillegg av at årshjul fra AIRs forslag til samarbeidsavtale (oversendt kommunen mai 2014) tas med som vedlegg til avtalen.

Som tidligere signalisert må samarbeidsavtalen godkjennes av AIRs årsmøte. Dersom ønskelig kan AIRs styreleder signere samarbeidsavtalen med forbehold om godkjennelse i AIRs årsmøte 2015 torsdag 19. mars.»

Dette til informasjon.