Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller og gymsaler 2019/2020

Asker kommune orienterer med dette om årets søkeprosess for søknader om treningstid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler (skoleåret 2019/20). Det kan også søkes om arrangement i haller og spesialhaller. Søknadsskjemaene er elektroniske og er å finne på Asker kommune sine nettsider.

Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangement i haller og gymsaler 2019/2020

Asker kommune, Natur og idrett, orienterer med dette om årets søkeprosess for søknader om treningstid i kommunens idrettsanlegg og gymnastikksaler (skoleåret 2019/20). Det kan også søkes om arrangement i haller og spesialhaller. Søknadsskjemaene er elektroniske og er å finne på Asker kommune sine nettsider.


Modell for fordeling av treningstid i idrettshaller – ”Askermodellen”

”Askermodellen” – benyttes ved fordeling av treningstid i kommunens flerbrukshaller, og i Holmen Turnhall. ”Askermodellen” er en matematisk utregningsmodell, og er utarbeidet i samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR).

Klubbene står fritt til å prioritere topp og/eller bredde innenfor den tiden de får tildelt. Det anbefales å søke tid i gymsaler for utøvere under 10 år.


Hvordan søke om treningstid?

Elektronisk søknadsskjema skal sendes innen 18. mars 2019 på våre nettsider. Idrettslag/foreninger med flere store grupper kan sende flere søknader. Idrettslagene kan også søke på timer til IdrettsGledeaktiviteter
(aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelle).

Vi ber dere om ikke å søke om mer tid enn dere har bruk for.


Rigging, klargjøring og rydding i forbindelse med arrangement skal medregnes når det søkes om arrangementstid.

Kvalitetssjekk av medlemstall i forbindelse med søknader om treningstid.


I det elektroniske søknadsskjemaet skal dere dokumentere/registrere antall lag i seriespill og antall tellende individuelle utøvere. Det tas kvalitetssjekk av innmeldte utøvere/lag som søker tid i flerbrukshallene og i turnhallen. Tallene blir kontrollert opp mot medlemsregistreringen i Akershus idrettskrets og de enkelte særkretser/forbund. Opplysningene er tallgrunnlag for beregning av tildelt treningstid i henhold til Askermodellen.


Søknaden skal derfor inneholde:

LagidretterOversikt over antall påmeldte lag i seriespill pågående sesong 2018/19 (lag/utøvere fra 10 år og oppover – født i 2009 eller tidligere).


Individuelle idretterNavnelister over individuelle utøvere 10 år og eldre (født i 2009 eller tidligere). Skjema «Navnelister individuelle utøvere» skal fylles ut. Merk at det kreves dokumentasjon på at alle 13 år og eldre skal ha konkurrert 3 ganger eller mer, året forut (altså i 2018). Det samme gjelder for 10, 11 og 12 – åringene, med dokumentasjon på at de har konkurrert minst 1 gang i 2018 i approberte konkurranser.


Utøverne skal ikke telles dobbelt innen samme idrettsgren, og det skal kun meldes utøvere fra 10 år og eldre. Passive medlemmer og ledere/trenere skal ikke være med i tallgrunnlaget.


Søknadsfrist: Mandag 18. mars 2019


Vedlagt finner dere nødvendig informasjon og søknadsskjemaer:
– Reglement for fordeling av treningstid til idrett
– Hefte med søkeinformasjon, med bl.a. åpningstider og vedtatt prisliste

– Skjema navnelister


Dette er også å finne på Asker kommunes nettsider.


Fordelingsmøter gjennomføres med følgende datoer (med forbehold om endringer):

 

Fkerbrukshaller og gymnstikkhaller : tirsdag 7. mai 2019 kl. 17:00-20:00

Svømmehallene : tirsdag 7. mai 2019 kl. 14:00-15:30

Ishaller : Kommer tilbake til et eventuelt møte

page2image9384

 

Nye Asker kommune:

For kommende sesong (2019/2020) gjelder eksisterende modeller og metoder i de tre kommunene. Dvs. at søknader skal sendes de respektive kommunene og fordeles på grunnlag av nåværende rutiner. Reglement for fordeling av treningstid og arrangement skal harmoniseres i forbindelse med at Asker, Røyken og Hurum kommune blir nye Asker kommune fra 1.januar 2020. En slik harmoniseringsprosess er anslått til å kunne ta ca 1,5 år. Dette betyr at endelig politisk vedtatt nytt reglement mest sannsynlig tidligst kan gjelde fra og med sesongen 2021-22, og at overgangsordning vil gjelde for sesongen 2020-21.

 

 

Vedlegg:
 Reglement for fordeling av treningstid til idrett
 Hefte med søkeinformasjon, med bl.a. åpningstider og vedtatt prisliste Navneskjema for individuelle utøvere