Spørreundersøkelse for harmonisering av idrettssektoren i kommunen

Alle idrettslagene mottok rett før påske en spørreundersøkelse fra kommunen/vestlandsforskning. Det er et omfattende spørreskjema som krever at det avsettes tid til besvarelsen. Svarfrist er allerede 20. april blant annet for å sikre fremdrift knyttet til harmonisering av vår sektor.

Asker idrettsråd anbefaler deg å ha klar informasjon om idrettslagets økonomi og medlemmer før du starter å svare. Har du spørsmål til formuleringene eller ønsker mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med  prosjektleder Anna Maria Urbaniak-Brekke på telefon: 90 11 52 57 eller epost: amb@vestforsk.no

Mail fra prosjektleder:

Hei,
Vestlandsforsking og Telemarksforsking gjennomfører en undersøkelse om kultur, idrett og friluftsliv i Nye Asker kommune i tiden før og etter at Hurum, Røyken og Asker gikk sammen til en kommune. Oppdragsgiver for prosjektet er Nye Asker kommune. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge drift, finansiering og tilskuddsordninger for kultur, idrett og friluftsliv i kommunen. Kartleggingen er viktig for å sikre et best mulig kommunalt tilbud i framtiden.

I den forbindelse inviterer vi representanter for lag, organisasjoner og anlegg til å delta i en spørreundersøkelse. Det er frivillig å delta, men vi håper du kan ta deg tid til å svare på undersøkelsen, da dine svar vil være viktig for hvordan kommunen kan utvikle tilbudet i fremtiden. Informasjon og personlige detaljer er konfidensielle i henhold til loven om Personopplysning § 2 og 8.

Det vil ta ca. 20-30 minutter å besvare skjemaet. Du kan redigere dine svar underveis. Vi vil be deg om å ha klar informasjon om lagets/organisasjonens økonomi, tilskudd og medlemmer, ettersom vi spør om disse temaene i spørreskjemaet.

Vi ber om svar på undersøkelsen innen 20. april 2020

For å gå til spørreskjema:
– Hvis du er ansvarlig både for laget/organisasjonen og anlegg som er eid/driftet av organisasjonen vennligst fylt ut begge skjema:

Spørreskjema til lag og organisasjoner: https://no.surveymonkey.com/r/NVVHRSM

Spørreskjema til anleggsansvarlige:https://no.surveymonkey.com/r/NVYHC9Q

– Hvis du er ansvarlig for laget/organisasjon men det er noen andre som har ansvar for anlegget dere eier/drifter, vennligst videresendt dette skjemaet til denne personen (eller personene, hvis det er flere anlegg):

Spørreskjema til anleggsansvarlige:https://no.surveymonkey.com/r/NVYHC9Q 

– Hvis laget/organisasjonen har flere undergrupper, vennligst send skjemaet til ansvarlige for undergruppene:

Spørreskjema til lag og organisasjoner: https://no.surveymonkey.com/r/NVVHRSM

…………………………………………………………………………………………………………………..

Vi vil understreke følgende forhold:

·        Denne forespørselen er sendt til e-postadresser vi har fått oppgitt fra kontaktpersoner i Asker kommune.

·        Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Når du sender inn skjemaet gir du samtykke til å delta i undersøkelsen.

·        Vi behandler opplysningene om deg basert på ditt samtykke.

·        Du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke få noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

·        Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og utlevert kopi av dine personopplysninger. Du har videre rett til å få rettet og slettet disse opplysningene.

·        Du har rett til å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

·        Opplysningene blir håndtert konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Forskerne som jobber med undersøkelsen har taushetsplikt.

·        Prosjektet følger forskningsetiske retningslinjer, og er innmeldt til NSD – Norsk senter for forskningsdata AS.

·        De innsamlede opplysningene skal kun brukes i samsvar med formålet for prosjektet.

·        Det skal skrives en rapport som vil være offentlig tilgjengelig. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i rapporten.

·        For å gjennomføre spørreundersøkelsen vil verktøyet Surveymonkey bli benyttet. Data fra undersøkelsen vil her bli oppbevart inntil undersøkelsen er gjennomført og avsluttet.

·        Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.5.2020. Etter dette vil personidentifiserbare data bli slettet.

Ved uklarheter eller spørsmål rundt dine rettigheter, eller om du ønsker å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte NSD på epost: personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.

For mer informasjon om prosjektet, eller for å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte prosjektleder Anna Maria Urbaniak-Brekke på telefon: 90 11 52 57 eller epost: amb@vestforsk.no

Tusen takk!
Venleg helsing / Best regards,
Anna Maria Urbaniak-Brekke, PhD

Forskar / Senior Researcher
Ph: +47 90 11 52 57
E-mail: amb@vestforsk.no
Stiftinga Vestlandsforsking / Western Norway Research Institute 
PO Box 163, N – 6851 Sogndal
www.vestforsk.no