Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2019 – del 2

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. 

For 2019 er kr. 749 000 tildelt idrettslagene. Det lyses i denne omgang ut mulighet for å søke på kr. 751 000 for utbetaling i 2019. Asker kommune og Asker idrettsråd skal i fellesskap utarbeide kriterier gjeldende for nye Asker fra 2020 og benytter  i denne omgang forenklede kriterier.

Søknad sendes på vedalgt skjema innen 15. oktober.

TILSKUDD TIL MINDRE IDRETTSANLEGG 2019
Totalt kr. 1 500 000 

Tildelt 1. halvår 2019: 749 000 (se vedlegg)

Restmidler 2. halvår 2019; 751 000

Asker idrettsråd og Asker kommune skal utarbeide kriterier for tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg fra 2020. I inneværende år tildeles midlene etter forenklede kriterier.

Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett eller flere av kriteriene under:

  • Prosjektet skal bidra til utvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til nybygging eller videreutvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til anskaffelse av større utstyr som vil ha betydning for gjennomføring av idretten
  • Det kan, i hovedsak, ikke søkes om tilskudd til tilleggsutstyr og mindre forbruksartikler. Eksempelvis kan det søkes om kurver til basketball, men ikke basketballer.
  • Dersom et prosjekt får tildelt mindre midler enn omsøkt må det avklares med idrettslaget om prosjektet likevel kan gjennomføres for redusert beløp i inneværende år.
  • Tilskuddet skal i all hovedsak benyttes i tildelingsåret. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det vedlegges plan for gjennomføring.
  • Maksimal støtte til enkeltprosjekter er kr. 200 000

Se søknadsskjema vedlagt.

Søknadsfrist 15. oktober 2019 til post@askeridrettsrad.no