Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget.

Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars.

Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett eller flere av kriteriene under:

  • Prosjektet skal bidra til utvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til nybygging eller videreutvikling av idrettsanlegg
  • Tilskuddet kan benyttes til anskaffelse av større utstyr som vil ha betydning for gjennomføring av idretten
  • Det kan, i hovedsak, ikke søkes om tilskudd til tilleggsutstyr og mindre forbruksartikler. Eksempelvis kan det søkes om kurver til basketball, men ikke basketballer.
  • Dersom et prosjekt får tildelt mindre midler enn omsøkt må det avklares med idrettslaget om prosjektet likevel kan gjennomføres for redusert beløp i inneværende år.
  • Tilskuddet skal i all hovedsak benyttes i tildelingsåret. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det vedlegges plan for gjennomføring.
  • Maksimal støtte til enkeltprosjekter er kr. 200 000
  • Søknader fra fleridrettslag skal sendes fra idrettslagets hovedgruppe. Dersom idrettslaget sender flere søknader skal disse prioriteres fra idrettslaget. Søknader som ikke sendes fra hovedlaget vil ikke behandles.

Kontakt daglig leder i Asker Idrettsråd ved spørsmål:

Gry E. Garlie
E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15