Tilskudd til utviklingsmidler til idrettslag i gamle Røyken

Det er tidligere ytt midler, gjennom gamle Røyken idrettsråd, til kompetansehevende tiltak i idrettslagene. Vi ber idrettslagene fra gamle Røyken kommune som i perioden mai 2019 – mai 2020 har gjennomført kurs i henhold til kritereien om å sende søknad om (delvis) inndekning innen 1. mai.

RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2020

Hvem kan søke: Idrettslag fr gamle Røyken kommune
Søknadsfrist: 1. mai 2020
Søknad sendes: post@askeridrettsrad.no

Midlene fordeles til:

  1. Kursmidler til relevante kurs for å utdanne ledere og trenere for barn og ungdom opptil 19 år, for å gi flere og bedre tilbud i lagene. Det kan også søkes om kursutgifter fra administrative kurs.Kursene må være gjennomførte i foregående kalenderår. Kvitteringer og kursets innhold, samt deltagere oppgis i vedlegg til søknaden. Midlene fordeles %-vis av søknadssummen, dersom det ikke er nok til full dekning.
  2. Starttilskudd for å komme i gang med nye idrettslag/grupper (gjelder ikke nye lag i allerede eksisterende grupper)
  3. Tilskudd til aktiviteter rettet mot ungdom opptil 19 år.Eksempelvis åpen dag for å presentere klubbens idretter og seminar for å rekruttere ledere/trenere. I søknaden skal det oppgis budsjett og hvem fra klubben som er ansvarlig for arrangementet. Det må oppgis når aktiviteten skal gjennomføres.Det kan kun søkes om tilskudd inntil kr. 30. 000,- pr. tiltak.En kortfattet rapport som beskriver gjennomføringen av tiltaket/-ene klubben har fått midler til skal sendes Asker idrettsråd. Idrettsrådet vil ikke behandle nye søknader hvis slik rapportering ikke er mottatt.

Alle søknader må være relatert til aktiv idrett, ikke kommersielle tiltak så som turneringer etc.

Styret i Asker idrettsråd fordeler midlene i henhold til retningslinjene. Skulle det være midler igjen pr. 1. desember i søknadsåret foretar styret disposisjon av disse.

Vedlegg: