Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE – HØST 2020

Til grunn for tilskuddet ligger:
– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner
– Midler gjennom Viken idrettskrets
– Midler fra AiA (Aktiv i Asker) fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet idet Asker kommune deltar i et pilotprosjekt der barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utrede en nasjonal fritidskortordning for barn mellom 6 og 18 år.

Bakgrunn 
Økonomi kan være en barriere for å delta i barne- og ungdomsidretten. Idrettslagene ønsker at alle barn som vil delta skal gis mulighet for dette og søker så langt det er mulig å finne ordninger som inkluderer alle. Idrettslagene forskutterer/delbetaler eller betaler i sin helhet treningsavgift og andre kostnader knyttet til aktivitet i idrettslagets regi for mange utøvere.

Årets ekstraordinære situasjon knyttet til pandemi medvirker til at kommunen og idrettsrådet utlyser en forenklet søknadsprosess for kostnader relatert til andre halvår 2020.

Målgruppe
Målgruppen for tilskuddsordningen er lokale idrettslag med aktive barn og ungdommer, der familier med svak familieøkonomi ikke evner å betale treningsavgift og andre relevante kostnader for sine barn til idrettslaget.   

Formål, innretning og prioriteringer 
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å sikre at flere barn og ungdommer skal få delta på den viktige sosiale arenaen, som idrettsaktivitet innebærer. Utgangspunkt for denne utlysninger er utestående beløp i første rekke knyttet til andre halvår 2020. 

  • Idrettslag i hele Asker kommune kan søke.
  • Vi ber om at følgende redegjøres for i søknadsgrunnlaget:
    1) antall jenter/gutter i aldersgruppene 0-5 år, 6-12 år og 13-19 år og eldre enn 20 år
    2) utestående aktivitetsavgift per aldersgruppe per stk og samlet samt totalsum
    3) utestående andre relevante kostnader per aldersgruppe 

Send søknad med en kort redegjørelse til post@askeridrettsrad.no innen 14. desember 2020. Utbetaling til innvilgede søknader vil skje innen utgangen av 2020. 

Idrettslagene må ikke redegjøre for innberettede kostnader, men må være klare til å fremvise underlagsdokumentasjon i stikk-kontroll som foretas av Asker idrettsråd/Asker kommune.

Asker, 30. november 2020

Spørsmål kan rettes til:
Asker idrettsråd v/Gry E. Garlie – gry@askeridrettsrad.no
Asker kommune v/Heidi Thoeneie – heidi.thoeneie@asker.kommune.no

Vedlegg: