Vedtatt kommunedelplan for idretten

Asker idrettsråd har arbeidet tett sammen med kommunen knyttet til i hovedsak idrettens kapittel i ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028.

Strategiene i kommunedelplanen sammenfaller i stor grad med Askeridrettens hovedprioriteringer og satsinger og vi ser frem til fire år med tett samhandling med politikere og administrasjon for å gjennomføre tiltakene i planverket. 

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020 lastes ned fra kommunens hjemmeside. I tillegg til selve planen er det svært gode tilleggsdokumenter knyttet til kunnskapsgrunnlag og kartvedlegg som synliggjør idrettens mangfold.

Asker idrettsråd vil arbeide for å bidra til gjennomføring av tiltakene i planen, der hovedstrategiene innen idrett er:

  • Synliggjøre idretten som samfunnsaktør
  • Sikre gode finansierings- og tilskuddsordninger
  • Sikre forutsigbarhet i drift av idrettsanlegg
  • Sikre en optimal utnyttelse av eksisterende idrettsanlegg
  • Utvikle anlegg for idrett