Vil du påvirke idretten i Viken idrettskrets?

Valgkomiteen for Viken idrettskrets består av valgkomiteene i Buskerud, Østfold og Akershus, og oppdraget er å innstille på medlemmer som skal velges på ekstraordinært idrettskretsting 19. oktober 2019.

 

Valgkomitéen vil på denne bakgrunn be om nominasjon av styremedlemmer og medlemmer til kontrollkomiteen for nevnte periode. Fristen er fredag 12. april.


ETABLERING AV STYRE FOR VIKEN IDRETTSKRETS FRA 1. JANUAR 2020

Valgkomiteen for Viken idrettskrets består av valgkomiteene i Buskerud, Østfold og Akershus, og oppdraget er å innstille på medlemmer som skal velges på ekstraordinært idrettskretsting 19. oktober 2019. Styreperioden vil være fra 1.1.2020 til ordinært kretsting våren 2022.


Valgkomitéen vil på denne bakgrunn be om nominasjon av styremedlemmer og medlemmer til kontrollkomiteen for nevnte periode. Valgbare kandidater må være medlemmer av idrettslag i et av de tre fylkene. Viken fylkeskommune vil bli lovlig etablert med egne organer og budsjett 1. januar 2020.


Medlemmer av interimsstyret for Viken idrettskrets og Buskerud, Østfold og Akershus idrettskretsstyrer, samt kontrollkomiteer:

Valgkomitéen ønsker en kombinasjon av kontinuitet og fornyelse. Vi vil utarbeide en oversikt over styremedlemmer som stiller seg til disposisjon for det nye styret i Viken idrettskrets. Interimsstyret har vedtatt en styresammensetting på 12 medlemmer ledet av et kollegium på en leder, 1. og 2. nestleder rekruttert av IL-medlemmer i de tre fylkene.

 

Vi ber om en kort begrunnelse for ditt ønske og din CV. Din tilbakemelding vil bli fortrolig behandlet og sendes til en separat adresse kun for valgkomitéen.


valgkomiteen-viken@idrettsforbundet.no


Frist for tilbakemelding fra sittende styremedlemmer er 15. mars 2019.


Kandidater fra Idrettsråd/Idrettslag og særidrettens organer i de tre fylkene:

Vi ønsker styremedlemmer som har tid til å engasjere seg, har god innsikt i idrettspolitikk og idrettsorganisasjonen, god kompetanse på samfunn og politikk generelt, evne/erfaring på strategisk nivå og gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig. Valgkomitéen ønsker et styre som er balansert ift geografi, kjønn og alder.

 

Den nye Viken Fylkeskommune vil ha hovedkontor i Sandvika, men idrettskretsens administrasjon vil beholde sine lokaliteter i Akershus, Buskerud og Østfold.

 

Idrettsråd og særidretten bes informere idrettslag om denne nominasjonen til Viken idrettskrets.

Vi ber om tilbakemelding innen påske, fredag 12. april d.å. til valgkomiteens separate mailadresse. (se under)


Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju 1. mai – 1. august.

12. februar 2019,


Valgkomiteen for Viken idrettskrets:

 valgkomiteen-viken@idrettsforbundet.no