Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken 2021

Søknad om drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken for 2021 er tilsvarende tidligere år. Søknad, som tidligere er søkt til Røyken idrettsråd søkes for 2021 gjennom Asker idrettsråd.

Søk på tilskuddet gjennom elektronisk søknadsskjema innen 31. mars.

RETNINGSLINJER FOR ASKER IDRETTSRÅDS FORDELING AV KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE 2021 TIL IDRETTSLAG I GAMLE RØYKEN
(kun enkle justeringer fra tidligere søknadsskjema)

Det samlede tilskuddet fordeles på støtte til antall medlemmer og til drift og vedlikehold av private anlegg. Fra og med budsjettåret 2017 er støtten fordelt etter følgende kriterier:

1. Medlemsstøtte

Støtten fordeles likt på alle betalende medlemmer til og med det året de fyller 19 år.

2. Drift og vedlikehold av idrettslagseide idrettsanlegg

Grunnlaget for støtte er driftsutgifter i henhold til søknadsskjema og regnskap ført etter idrettens kontoplan. Søknad sendes elektronisk inneholdende følgende dokumentasjon:

  • Hovedbok for poster nevnt i søknadsskjemaet.
  • Som bilag for utgifter godtas revisorgodkjent regnskap. Styret i idrettsrådet forbeholder seg retten til å kreve bilag fremlagt. 

Det settes et tak på støtte til en enkelt forening på 50% av den samlede driftsstøtten til idrettslagseide anlegg. 

Søknader som er mottatt etter fristens utløp behandles ikke.

Manglende eller feilaktig informasjon kan medføre krav om tilbakebetaling av allerede tildelt støtte og utestengning fra støtteordningen i inntil 4 år. Beslutninger om dette fattes av Asker idrettsråds styre og meddeles avdeling Idrett og Friluft i Asker kommune.


Vedlegg: