Tilskuddsmulighet til alle idrettslagene

ASKER IDRETTSRÅD UTLYSER TILSKUDD TIL IDRETT FOR ØKONOMISK VANSKELIGSTILTE I ASKER KOMMUNE

Til grunn for tilskuddet ligger:
– Kommunale tilskudd fra gamle Asker, Røyken og Hurum kommuner
– Midler gjennom Viken idrettskrets

Bakgrunn 
Økonomi kan være en barriere for å delta i barne- og ungdomsidretten. Idrettslagene ønsker at alle barn som vil delta skal gis mulighet for dette og søker så langt det er mulig å finne ordninger som inkluderer alle. Idrettslagene forskutterer/delbetaler eller betaler i sin helhet treningsavgift og andre kostnader knyttet til aktivitet i idrettslagets regi for mange utøvere.

Utgangspunkt for denne utlysningen er utestående beløp for regnskapsåret 2020, som ikke ble dekket av tilsvarende ordning gjennom tilsvarende utlysning høsten 2020. 

Målgruppe
Målgruppen for tilskuddsordningen er lokale idrettslag med aktive barn og ungdommer, der familier med svak familieøkonomi ikke evner å betale treningsavgift og andre relevante kostnader for sine barn til idrettslaget.   

Formål, innretning og prioriteringer 
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å sikre at flere barn og ungdommer skal få delta på den viktige sosiale arenaen, som idrettsaktivitet innebærer.

Vedlagt følger retningslinjer og søknadsskjema som idrettslagene skal benytte ved søknad.

Vi oppfordrer alle idrettslagene til å gjennomgå sine rutiner for å følge opp innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter slik at man på best mulig måte kan sikre at idretten er tilgjengelig for alle og at ikke økonomi er en barriere for deltagelse.

Idrettslagene må ikke redegjøre for innberettede kostnader, men må være klare til å fremvise underlagsdokumentasjon i stikk-kontroll som foretas av Asker idrettsråd/Asker kommune.

Søknaden sendes elektronisk gjennom Asker idrettsråd.

Asker, 6. september 2021

Spørsmål kan rettes til:
Asker idrettsråd v/Gry E. Garlie – gry@askeridrettsrad.no