Handlingsprogram

Uttalelser til kommunens Handlingsprogram

Asker idrettsråd jobber gjennom hele året med innspill til kommunens handlingsprogram. I tillegg til løpende prosesser med idretslagene kan formell prosess skisseres slik:

 • Feburar/mars:
  AIR møter komité for teknisk, kultur og fritid (TKF) gjennom brukerrådsmøte. Her legger AIR frem sine tanker om prioriteringer for kommende åra handlingsprogram
 • April:
  AIRs innspill i forkant av rådmannens forslag til Handlingsprogram
 • September:
  AIR møter TKF gjennom dialogmøte relatert til Handlingsprogram og legger frem sine initielle innspill relatert til rådmannens forslag til Handlingsprogram
 • Oktober: 
  Askeridretten debatterer Rådmannens forslag til handlingsprogram. AIR sender formelt innspill på vegne av idretten
 • November:
  De politiske partiene behandler Handlingsprogrammet i egne budsjettkonferanser. Idretten har mulighet for å påvirke
 • Desember:
  Siste høringsrunde inkludert formannskapets endringer til rådmannens forslag
 • Desember: 
  Politisk behandling av Handlingsprogram. 

Relaterte saker:

AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2020-23

Styret i Asker idrettsråd har sendt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Innspillet er forankret i nye Asker idrettsråd. Saken vil politisk behandles i formannskapet i november for deretter å legges ut til offentlig høring frem til kommunestyrets behandling tidlig i desember. Idrettsrådet vil arbeide for å synliggjøre vårt […]

Les mer...

Asker idrettsråds foreløpige innspill til HP 2020-23

Asker idrettsråd har gitt innspill til politikerne i forkant av deres innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Styret har hatt møter med flere partier og med Fellesnemda, der innspillene er lagt frem. Idrettsrådene er enige om å spille inn moderate krav til anleggsutvikling i et år der vi er […]

Les mer...

AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2019-22

Asker idrettsråd har gitt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-22 med følgende hovedpunkter: Avsette 7,5 mill til videreutvikling av Nye Gjellum v/Heggedal IL Øke tilskudd til mindre idrettsanlegg fra 1,5 til 3 mill årlig Idrettsrådet og idretten som samfunnsutviklere med 0,7 mill til bemanning og prosjekter ASKER IDRETTSRÅDs SVAR […]

Les mer...

AIRs svar på rådmannens forslag til HP 2017-20

AIR har levert idrettens innspill som svar på rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-20. AIRs viktigste momenter er;1) Lytt til idrettsrådets prioriteringer 2) Sett av midler til mindre idrettsanlegg 3) Innfør forskuttering av spillemidler 4) Indeksreguler og øk tilskudd til idretten Kortversjon av AIRs svar følger under. Fullstendig versjon inkludert argumenter, […]

Les mer...

AIRs innspill til TKF mars 2016

Komité for teknikk, kultur og fritid har årlig et dialogmøte med blant annet Asker idrettsråd for å få tidlige innspill til komitéens arbeid med hovedprioriteringer i arbeidet med innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram for kommende år. AIR utarbeidet i etterkant av dialogmøtet vedlagte notat, som ble oversendt komiteen 16. […]

Les mer...

AIRs høringsinnspill til rådmannens forslag til HP

Asker idrettsråd oversendte styrets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 etter høstkonferansen 2015. Styrets innspill er basert på vurderinger knyttet til prinsipielle spørsmål, konkrete investeringsforslag og forslag med budsjettkonsekvenser.  Se vedlegg for detaljert versjon. Kortversjon her: Til Asker kommune v/Rådmannen kopi: Direktør Ragnar Sand Fuglum Leder Natur og Idrett, […]

Les mer...

Rådmannens forslag til HP 2016-19 på høring

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-19 er på høring. Vi ber idrettslagene komme med innspill til AIR innen 13. oktober. Idrettsrådet gir innspill til rådmannens forslag til HP i etterkant av AIRs høstkonferanse 16.-17. oktober. Rådmannens forslag til Handlingsprogram er på høring. Les og vurder dette, og kom med innspill til AIR […]

Les mer...

AIRs innspill til dialogmøte med TKF

AIR har vært i dialogmøte med politikerne i Komité for teknikk, kultur og fritid (TKF). Dialogmøtets hensikt er å samtale rundt hvordan samarbeidet fungerer, samt gi komitéen innspill til idrettsrådets formening om viktige temaer for arbeidet med Handingsprogram 2016-2019. Se vedlegg for idrettsrådets innlegg i møtet. 

Les mer...

AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018

Se vedlegg for idrettsrådets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018.

Les mer...

AIRs innspill til HP 2014-2017

AIRs innspill til HP 2013-2016

AIRs innspill til HP 2012-2015