Idrettspolitiske saker

Idrettspolitiske saker

AIR har mulighet for å uttale seg i alle politiske saker av idrettslig interesse.

Styret i AIR vurderer når en uttalelse skal foreligge og hvordan denne skal formuleres. Enkelte ganger uttaler styret seg på bakgrunn av grundige prosesser sammen med idrettslagene i kommunen, og andre ganger uttaler styret seg på bakgrunn av sin rolle som demokratisk valgt organ på vegne av idretten.

Relaterte saker:

Asker idrettsråds innspill til temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2021-33

Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn. Innspill til saken bes oversendt fra idrettslagene til Asker idrettsråd, som koordinerer innspillene fra idretten i samlet oversendelse innen frist for høring til Asker kommune. Se lenke for saksfremlegg med vedlegg (lenken […]

Les mer...

Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring

Idrettspolitisk dokument ble lagt frem for årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 med vedtak om å sende dokumentet på høring til idrettslagene. Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. […]

Les mer...

Referat allmøte med idrettslagene i Nye Asker 10. mai

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker inviterte til allmøte for idrettslagene 10. mai i ROS Arena. Vedlagt følger referat, presentasjoner og deltagerliste. Arbeidsgruppen for sammenslåing av idrettsrådene er godt fornøyd med oppmøte, engasjement og interesse for felles løft for idretten i Nye Asker. Vi ser frem til neste treffpunkt. Se […]

Les mer...

Innspill fra AIR til politisk sak om Solli

Asker idrettsråd har sendt notat til politisk behandling i formannskapet 16. mai knyttet til orientering om Solli skiarena og andre nærliggende kommuners skiskytteranlegg.  Notatet er ment som tilleggsinformasjon til administrasjonens framlegg, og er spilt inn i dialog med administrasjonen. Notatet svarer ut spørsmål knyttet til bygningsrådets bestilling om konsekvnsutredning av […]

Les mer...

Høringssvar områderegulering Vestre Billingstad

Asker idrettsråd har sendt høringssvar til kommunens behandling av områdereulering for Vestre Billingstad. Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot: 1) Knapphet knyttet til areal til idrettsformål 2) Knapphet knyttet til anlegg for innendørsidretter og gymaktivitet 3) Trafikksikkerhet Se vedlegg for helhetlig høringssvar, inkludert innspill fra idrettslagene.

Les mer...

Høringssvar områderegulering Føyka/Elvely

Asker idrettsråd har sendt høringsuttalelse til kommunens behandling av reguleringsforslag, områderegulering Føyka/Elvely.  Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot 1) tilfredshet med at kommunen legger til rette for fremtidig mulig anleggsutbygging 2) fokus på breddeidrett og toppidrett på anlegget 3) bevare aktivitetsområde tilsvarende sandvolleyballbanene og skateanlegget ved Føyka Se vedlegg […]

Les mer...

Høringsuttalelse kommunereform

Asker idrettsråd gjennomførte AIR Forum 11. mai med tema kommunereform. I etterkant av forumet leverte AIR innspill til begrenset høring knyttet til kommunereformen. Vi viser til vedlegg for AIRs innspill. Se vedlegg.

Les mer...

Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyre-behandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag. Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis […]

Les mer...

Valg av løsning ny ishall på Risenga til politisk behandling

Askeridretten har avgitt sine høringsuttalelser til politisk sak om valg av løsning for ny ishall på Risenga. Se vedlegg.

Les mer...

AIRs innspill til kommunedelplan for folkehelse 2015-2026

AIR har avgitt innspill til kommundelplan for folkehelse 2015-2026. Hovedpoengene til idrettsrådet er: 1) Gjøre mer av det vi er gode på. Det er viktig å videreutvikle områder kommunen er god på for å videreføre gode resultater. Idrett er et slikt eksempel. 2) Benytte flere måleindikatorer knyttet til idrett og […]

Les mer...

Høring kommunedelplan folkehelse

Ny folkehelsestrategi for Asker er på høring, ref. eposter fra juni og juli. Vi ber klubbene om å sende sine innspill til høringen til post@askeridrettsrad.no innen 10. august. Asker idrettsråd koordinerer alle innspillene fra klubbene. Det enkelte innspill vil synliggjøres i sin helhet (som vedlegg) ved siden av idrettsrådets samlede innspill. Folkehelsestrategien […]

Les mer...

Kartlegging av Askeridrettens ståsted og behov

Asker kommune og Asker idrettslag samarbeider om kartlegging av status og behov i Askeridretten. I denne forbindelse er det utarbeidet en omfattende spørreundersøkelse som er sendt idrettslagene. Frist for å svare på undersøkelsen er 1. september og det bes om ett svar per idrettslag. Svarene vil danne grunnlag for ny […]

Les mer...

AIR gir innspill til Kulturplan 2016-26

Asker idrettsråd er opptatt av samhandling og tverrsektoriell tankegang. Når strategisk plan for kultursektoren nå er på høring er det naturlig for AIR å gi innspill til denne. AIR berømmer kulturen for å tenke langsiktig i sitt planverk og har en interessant oppbygging av strategiske temaplaner for viktige deler av […]

Les mer...

Brev fra AIR til politikerne

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å legge til rette best mulig rammevilkår for idretten i Asker. En viktig oppgave i denne sammenheng er å ha en tett og god dialog med våre politikere.  I forbindelse med kommunevalget 2015 har AIR har ulike dialoger med partiene høsten 2014 og […]

Les mer...

AIRs innspill til høring reguleringsplan for Solli skianlegg

Solli Skianlegg SA, tidligere Solliutvalget, ble etablert av Asker idrettsråd så langt tilbake som i 1978. Solli Skianlegg SA er en sammenslutning av alle skiinteressene i Asker som kan ha interesse av et skianlegg på Solli.  AIRs innspill til reguleringplan for skianlegg og utfartsparkering på Solli er utarbeidet av nettopp […]

Les mer...

Høring; Kvalitetsstandard i idrettshaller

Asker kommune arbeider med sak gjeldende kvalitetsstandard i idrettshaller. I politisk møte av torsdag 26/2 vedtok komite for teknikk, kultur og fritid (TKF) å sende sak om kvalitetsstandard i idrettshaller ut på høring til AIR og idrettslagene. Høringsfrist er 10. april. Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et […]

Les mer...

Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga

Kommunen har utarbeidet rapporten «Ny ishall på Risenga/Disposisjonsplan Risenga», med høringsfrist 27. mars. Den politiske saken om valg av løsning skal fremmes ila første halvår 2015. Asker idrettsråd har invitert referansegruppen til felles møte onsdag 11. mars og vil koordinere innspill fra idrettslagene.

Les mer...

Uttalelser fra AIR uke 9 2015 – elleve (!) idrettspolitiske saker

Det behandles hele 11 ulike idrettspolitiske saker i uke 9. Sakene fordeler seg mellom bygningsrådet, formannskapet og komité for teknikk, kultur og fritid. Asker idrettsråd har levert innspill og uttalelser på alle sakene, se vedlegg. Se vedlegg for detaljer for den enkelte sak: FORMANNSKAPETt 24/2 Saksnr. 0031/15: Avtale om fortsatt […]

Les mer...

Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre

Kommunen, ved avdeling Natur og Idrett inviterer alle idrettslagene til møte tirsdag 16. desember kl. 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset. Asker kommune ønsker å informere om politiske saker som angår idretten. Hensikten er å gi et overordnet bilde av fremdrift, sammenhenger og gjennomføring samt besvare spørsmål.  Se vedlegg […]

Les mer...

Idrettens svar på høring av politisk sak om sesongdefinisjoner

Politisk sak om sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet er under behandling.  Asker idrettsråd har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra idrettslaggene for å utarbeide grunnlag for idrettens svar på høringen. Arbeidsgruppen har arbeidet raskt og grundig og har levert sitt innspill til AIR. Innspillet er oversendt rådmannen og komité for teknikk, […]

Les mer...

Høringsinnspill politisk sak om kvalitetsstandarder på utendørs idrettsanlegg

Idretten har avgitt høringsinnspill til politisk sak om kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg.  AIR har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter for ulike idretter. Arbeidsgruppen har i felleskap utarbeidet idrettens forslag til kvalitetsstandard. Dokumentet utgjør AIRs innspill til politikerne og er oversendt kommunen innen høringsfristens utløp. AIR vil takke arbeidsgruppen for […]

Les mer...

Sak til høring; Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet

Sak om sesongdefinosjoner for idrettsaktivitet er på høring med frist 10. november. AIR har sendt invitasjon til alle klubbene om å bidra i en arbeidsgruppe som jobber med saken på vegne av alle idrettslagene. Saken presenteres for idretten av politisk saksordfører på AIRs høstkonferanse 10.-11. oktober på Sundvolden Hotell.  Saken er prinsipielt viktig […]

Les mer...

Viktig møte om driftsavtaler 18/12

Asker kommune har invitert idrettslagene til informasjonsmøte i tilknytning til poltisk sak om driftsavtaler. Møtet avholdes i kommunestyresalen i Asker rådhus onsdag 18/12 klokken 1800. Asker idrettsråd oppfordrer alle idrettslag med interesse for driftsavtaler å møte idet saken vil legge viktige føringer for avtaler mellom kommunen og idrettslagene. Fra invitasjonen […]

Les mer...

Møte om driftsavtaler 18/12 – presentasjon og referat

Asker kommune inviterte idrettslagene til et informasjonsmøte vedrørende kjøp av driftstjenester fra idrettslagene 18/12 – 2013. Presentasjon og referat fra møtet ligger vedlagt. Oppfølgingsmøter vil bli avholdt tirsdag 14/1 – 2014 og egen invitasjon blir sendt fra kommunen. Vennligst se vedlegg. Kontaktpersoner ved spørsmål: Per Steine, rådgiver Asker kommuneM: 97 […]

Les mer...